AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Yaşama Dair > Dini Bölüm & İslam Dünyası > Kuran-ı Kerim

Kuran-ı Kerim Okumanın Fazileti

Kuran-ı Kerim
Kuran-ı Kerim Okumanın Fazileti, ve Kuran-ı Kerim Okumanın Fazileti hatim etmenin fazileti, hatim etmenin sevabı, hatim indirmenin fazileti, hatim indirmenin sevabı, hatim okumanın fazileti, hatim yapmanın fazileti, hatimin fazileti, kuran hatim etmenin sevabı, kuran hatminin fazileti, kurani hatim etmenin fazileti, kuranı hatim etmenin sevabı, kuranı kerimi hatim etmenin sevabı, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
02-12-2010 22:10 Yazan: Bilgili
Kuran-ı Kerim Okumanın Fazileti

Kuran-ı Kerim Okumanın Fazileti

Sponsorlu Bağlantılar

“Ey İnsanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerinizdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.” (Yunus Sûresi, 57.Âyet)

Kur’an Okumanın Fazileti“Ümmetimin ibadetinin en faziletlisi, Kur’ân okumaktır.”

(Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr,, I, 51)“Evlerinizi namaz kılmakla ve Kur’an okumakla nurlandırınız.”

(Suyûtî, Camiu’s-Sağîr, II, 188)“Bir kimsenin Allah’ın kitabından bir harf okuması bir hasenedir. Hasene de on misli sevap (mükâfat)la karşılanır. Ben size, ‘Elif-Lam-Mim’ bir harftir demiyorum. Belki “Elif” (başlı başına) bir harf, “Lam” da bir harf, “Mim” de bir harftir.”

(Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’an, 16)“Kur’an okuyunuz, zira Kur’an, kendisini okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir.”

(Müslim, Müsafirun Sûresi, 252.Âyet)Kur’an HatmiHatim, Hadis ilmiyle ilgili bir kavramdır. Hatim kelimesi “örtmek, mühürlemek, bir şeyi tamamlayıp sonuna ulaşmak” gibi manalara gelmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’i baştan sona kadar yüzünden veya ezberden okumaya da hatim denilmektedir. Aynı zamanda hadis kitaplarını okuyup bitirmek te hatim olarak isimlendirilmiştir.Hatim AdabıHatim, Nâs suresinin okunmasıyla sona ererse de ardından Fatiha ve Bakara suresinin ilk beş ayetinin okunması yeni bir hatme başlangıç sayılmıştır.

Hatim tamamlandıktan sonra dua edilir.

Ölünün yıkanıp kefenlenmesinden sonra yahut defnedildiği gün veya gece Kur’an okunması veya hatim indirilip dua edilmesi bazı müslüman çevrelerde âdet hâline gelmiştir.

Hatim Duasına DairKur’ân-ı Kerîm’i başından sonuna kadar okuduktan sonra, yani hatmettikten sonra yapılan duaya “hatim duası” adı verilir.Rasulullah (A.S.M.) “Kim Kur’ân’ı hatmederse, onun kabul olunmuş bir duası vardır.” (Suyûtî Camiu’s-Sağîr, II,175) buyurmuştur. Kendisinin de hatimden sonra dua ettiği bildirilmekte ve bu dualardan bazıları nakledilmektedir. Gerek ezberden, gerekse yüzünden Kur’ân’ı hatmeden kişinin, duasının Allah katında makbul olduğunu ve bir diğer hadislerinde de Allah’ın bu kimselere “cennette bir ağaç ihsan edeceğini” haber vermişlerdir. (Suyûtî, Câmiu’s-Sağîr, I, 96)Enes b. Mâlik’ten rivayet edilen bir hadise göre Hz. Peygamber (asm), hatim yapacağı zaman ehl-i beytini toplar ve hatim duası yapardı (el-Fûrî, Kenzü’l-Ummâl, I, 392) İbn Mes’ud’un rivayetine göre de, Hz. Peygamber (asm) ehl-i beytini toplar, dua eder, onlar da “âmîn” derlerdi (Sehavi, Cemalü’l Kurrâ, vd. 34).İbnü’l-Cezerî, Câbir b. Abdullah’dan rivayet edilen; “Kur’an sahibinin kabul olunmuş bir duası vardır. Allah isterse onu sahibine hemen dünyada verlr dilerse onu âhirete bırakır.” hadisine işaret ederek, “Kur’an’ı hatmedenin bu hadisin zâhirî manasına göre, dua etmesi müstehaptır” demektedir. (İbnü’l-Cezerî, Takrîbu’n-Neşr, 194)Sahabeden Abdullah b. Mesud, Abdullah b. Abbas ve Enes b. Mâlik başta olmak üzere bazı sahabilerin de hatim dualarına katıldıkları, aile fertleriyle birlikte hatim duası yaptıkları rivayet edilmiştir. (Dârimî, Fazâilü’l-Kur’an, 33) Mücâhid de, sahabenin hatim duasına iştirak etmeye özel bir önem verdiğini belirtmek üzere “Ashab-ı Kiram, ilâhî rahmet iner diye hatim esnasında hazır bulunurlardı” demektedir. (Suyûtî, ltkân, I, 311)Hatim duasına geçmeden önce Nâs ve Fâtiha sureleri ile Bakara suresinin başından beş âyet okumak sünnettir. Bu konuda Übey b. Ka’b: “Rasûlullah, Nas suresini okuduğu zaman, Fatiha suresine başlar, sonra Bakara suresinin başından “ve ülâike hümü’l-müflihûn”a kadar okur, hatim duasını yapar, daha sonra da kalkardı” (Suyûtî, ltkân, I, 313) demektedir. Rasûlullah’ın, Kur’ân-ı Kerîm’i terkedilmiş bir vaziyette bırakmamak için böyle yaptığı rivayet edilmektedir (Kurtubî, Tefsir, I, 30).Hatim duaları çok değişik ve gösterişli merasimler hâlinde günümüze kadar gelmiş olup halk arasında ilk defa hatim indiren çocuklar için bir tören düzenleyenler de görülmektedir.Peygamberimiz (asm) ve Hatim“Hz. Peygamber (asm), Ramazan gecelerinde Kur’an’ı Cibril’e arz ederdi.”

(Buharî, Bed’ü’l-Vahy)“Cibril her sene Peygamberle (asm) karşılıklı olarak Kur’an’ı birbirlerine arz ederler, son senesinde ise bu arz işi iki defa vâki olmuştur.”

(Müslim, Fedâilü’s-Sahabe, 99)Peygamber Efendimiz (S.A.V.) Kur’an’ı Ramazan ayında (Cebrail A.S.) karşılıklı olarak baştan sona okumuşlardır. Bu yüzden Kur’an’ın bu ayda sıkça okunması müstehap kabul edilmiştir.Müslümanlar da o zamandan beri Ramazan ayında genellikle camilerde ve bazı evlerde Kur’an okutup dinlemek suretiyle hatim indirmeyi âdet hâline getirmişlerdir.

İşte camilerde, özellikle Ramazan aylarında, hafızlar tarafından okunup, cemaat tarafından dinlenme ve takip edilme şeklinde güzel bir anane olarak yerleşen mukabele, bu aziz hatıradan kalma güzel ve anlamlı bir gelenektir.Ebû Hüreyre anlatıyor:

Bir adam kalkıp “Ey Allah’ın Rasûlü, hangi amel daha faziletlidir veya hangi amel Allah’a daha sevimlidir?”diye sordu. Hz. Peygamber (S.A.V.) de: “Konup göçendir ki, Kur’ân sâhibi (hâfız) Kur’an’a evvelinden başlar, sonuna kadar okur, sonundan başlar, evveline döner ve hatmeder. Böylece o, her zaman konup göçer.” buyurdu.(Hâkim, Müstedrek, I, 562)Enes b. Mâlik’ten rivayet edilmiştir: Hz. Peygamber (asm): “Âmellerin en hayırlısı, Kur’an okumaya başlamak ve hatmetmektir.” buyurmuşlardır (Kurtubî, Tezkâr, 127)Sahabeler ve HatimAbdullah b. Amr şöyle anlatıyor:

Peygamber (sav) bana:

-Kur’an’ı bir ayda hatmet, dedi. Ben,

-Kendimde bundan daha fazlasına güç buluyorum, dedim.

- O hâlde on günde hatmet, dedi.

- Kendimde bundan da daha fazlasına güç buluyorum, karşılığını verdim.

Bunun üzerine şöyle dedi:

- Yedi günde hatmet, daha az bir müddette hatmetme. (Müslim, Savm, 35)

Rivayet edildiğine göre, biri Abdullah b. Abbas’a (ö.68/687) gelerek, okuyuşunun çok süratli olduğunu ve Kur’an-ı Kerim’i üç günde hatmettiğini söylemiştir. Bunun üzerine Abdullah b. Abbas kendisine şöyle demiştir:

-Bakara suresini bir gecede okuyup onun üzerinde düşünmek ve onu tertil ile okumak, dediğin şekilde okumaktan daha güzeldir. (Acurrî, age., s.82.)

Abdullah b. Ömer (ö.73/692) ve Muaz b. Cebel (ö.18/639), Kur’an-ı Kerim’i üç günden daha az bir müddet içerisinde okuyup hatmeden kişinin, okuduğundan bir şey anlayamayacağını söylemişlerdir. (Suyûtî, Adâbu Tilâveti'l-Kur’an, s.94.)İslam Alimleri ve HatimBayezid-i Bistâmî Hazretleri KS otuz yıl yaya haccetmiş, her gün de bir hatim yapmış.Teravih ve Hatim

Teravih namazını Kur'an-ı Kerîm'i en az bir kere hatmederek kılmak sünnet, birden fazla hatimle kılmak ise bir fazilettir. (Serahsî, Mebsut, 2/146; Kâsanî, Bedaius's-Sanai fi Tertibi'ş-Şerai', 2/276)Resulüllah (sall Kuran-ı Kerim Okumanın Faziletiu aleyhi ve selem) bu cevaba sevinerek memnuniyet ve takdirlerini şu şekilde ifade ettiler: "Doğru yapmışlar, yaptıkları şey ne kadar güzel." (Ebu Davut, Ramazan, 1)Sahabe döneminde teravihin hatimle kılınmasına önem verilmiştir.Hz. Ömer Kur'an hafızlarından üç kişiyi çağırmış, hepsine Kur'an okutmuş sonra okuma hızlarına göre birisine her rekatta 30, bir diğerine 25 öbürüne de 20 ayet okuyarak hatimle teravih namazı kıldırmalarını istemiştir. (Abdurrezzak, Musannef, 4/261)Sahabeden sonraki dönemlerde de teravihin hatimle kılınmasına önem verilmiştir.Ömer b. Abdilaziz karilere (Kur'an hafızları) her rekatta on ayet okuyarak teravih namazını hatimle kıldırmalarını emretmişti. (Said İbn Sahnun, el-Müdevvenetü'l-kübra, 1/194, İbrahim Halebî, Mülteka'l-Ebhur, (Ta'lik: Vehbi Süleyman el-Gavci) 1/120)İmam-ı A'zam'ın Ramazan'da gündüz bir hatim, teravihte de bir hatim olmak üzere toplam altmış bir defa Kur'an'ı hatmettiği rivayet edilmektedir. (Tahtavi, Haşiye ala meraki'l-felah şerhi nuri'l-izah,s.337)Muhammed b. İsmail el-Buhari, Ramazan ayının ilk gecesinde ashabı, eşi dostu talebeleri toplanır onlara teravih namazı kıldırırdı. Her rekatta yirmi ayet okuyarak hatmederdi. Ayrıca gecenin yarısından başlayarak son üçte birine kadar olan zaman diliminde Kur'an okur ve bu şekilde de her üç gecede bir hatmederdi. Gündüz de her gün bir hatim indirir, hatmi de iftar vaktinde bitirir ve "her hatim yapıldığında müstecap (kabul olunan) bir dua vardır" derdi. (Beyhaki, Şuabu’l-imân, 2/416)İçtihad ehli büyük din âlimlerinin on gecede bir hatmederek üç hatimle teravih kıldıkları rivayet edilmektedir. (Serahsi, Mebsut, 2/146; Ayni, el-Binaye, 2/667) [/color]

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kur an-ı Kerim Okumanın Faydaları Bilgili Kuran-ı Kerim 0 02-12-2010 22:48
Kuran-I Kerim de Basortusu yok Diyenlere Darbe Gibi Cvb Kuran dan Harrby Kuran-ı Kerim 0 02-12-2010 22:39
Kuran-ı Kerimi Arapça Okumanın Hikmetleri RamizZz Kuran-ı Kerim 0 02-12-2010 22:36
Kur an-ı Kerim Ayetlerinde Kur an ın Fazileti RamizZz Kuran-ı Kerim 0 02-12-2010 22:18
Kuran Dinle,Kuran-i Kerim,Görüntülü Kuran,kuran i kerim,abdussamed kuran Mah-mud Kuran-ı Kerim 0 01-07-2010 16:49Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose