AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Vee Ders.. > Dersler.. > Edebiyat

Süleyman Çelebi - Mevlid

Edebiyat
Süleyman Çelebi - Mevlid, ve Süleyman Çelebi - Mevlid mevlid türkçesi, mevlidin sözleri, mevlidin türkçesi, mevlit kim tarafından yazılmıştır, mevlit türkçesi, süleyman çelebi mevlid günümüz türkçesi, süleyman çelebi mevlid sözleri, süleyman çelebi mevlid türkçesi, süleyman çelebi mevlid şiiri, turkce mevlid sozleri, türkçe mevlit, türkçe mevlit sözleri, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
10-25-2010 23:25 Yazan: shekerkisS
Süleyman Çelebi - Mevlid

Süleyman Çelebi - Mevlid

Sponsorlu Bağlantılar

Süleyman Çelebi - Mevlid mevlid hakkında - mevlid sözleri - süleyman çelebi ve mevlid hakkında
Yazıldığı tarihten günümüze kadar sevgi ve heyecan hâlesi şeklinde ruhları kuşatan Mevlidin müellifi bulunan Süleyman Çelebi'nin doğduğu tarihi kesin olarak bilememekteyiz. Nerede dünyaya geldiği, efrâdı ailesi, tahsili, Mevlid'ten başka eserinin olup olmadığı, imamlık tan başka bir vazifede bulunup bulunmadığı hakkında ciddi bir bilgi mevcut değildir. Mevlid'i tamamladığı zaman kaç yaşında bulunduğu bile eserindeki bazı mısralardan hareketle çıkarılan tahmini hesaplara dayanmaktadır.


Doğru olarak bildiğimiz tek tarih, "Vesiletü'n-Necât" adını verdiği Mevlid'in 812 (M. 1409) da Bursa'da tamamlanmış olduğu ve bir de Ulu camide imamlık yaptığıdır. "Ebced hesabı" ile vefatına tarih düşürüldüğü söylenen "râhati ervâh" terkibinin kimin tarafından ve hangi tarihte söylendiği kesin olarak bilinememektedir. Bu terkibin çözülmesi ile ortaya çıkan 825 (M. 1422) tarihi, tahminî hesabın tekrarı mahiyetindedir.

Mevlid manzumesinin yazılmasına âmil olan hadiseye gelince, Süleyman Çelebi'nin Ulu camide imam bulunduğu sırada, kürsiye çıkan İranlı ve şiî mezhebine mensup bir vâiz, "Bakara" suresinin 285. âyetinde, mü'minlerin ikrârı olarak nakl olunan "Allah'ın peygamberlerinden hiç birini diğerlerinin arasından ayırmayız (hepsine inanırız)" meâlindeki âyeti kerimesini izaha çalışırken, Peygamberimiz Hz. Mu-hammed'i İsâ aleyhisselâmdan üstün tutmadığını söylemiş. Halbuki aynı sûrenin 253. âyetinin "O peygamberler (yok mu?) biz onların kimine kiminden üstün meziyetler verdik. Allah, onlardan biri ile (33) söyleşmiş, birini de birçok derecelerle yükseltmiştir" (34) sarih beyanında, enbiya arasında fark ve fazilet bulunduğu açıkça görülmekte olmasına rağmen, yapılan bu yersiz konuşma, cemaat arasında infiâl ve itirazlara yol açmıştır.


Naslara aykırı olarak kendisinin vazifeli bulunduğu camide yapılan bu konuşma, Süleyman Çelebiyi ziyadesiyle üzmüş ve gayreti diniyyesini harekete geçirmiştir. Meselenin mahiyetini ilmî esaslara muvafık ve ehl-i sünnet mezhebine uygun bir biçimde açıklayan Süleyman Çelebi şom ağızlı konuşmacıya lâyık olduğu cevabı vermiş ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in diğer peygamberlerden olan üstünlüğü-nü şu beyitler ile dile getirmiştir:

Olmayıp İsâ göğe bulduğu yol Ümmetinden olmak için idi ol Çok temenni kıldılar Hak'tan bular Tâ Muhammed ümmetinden olalar Gerçi kim bunlar dahi mürsel durur Lik Ahmed efdal u ekmel durur Zira ol efdallığa lâyık durur Anı öyle bilmeyen ahmak durur

Kaleme alındığı tarihten günümüze kadar büyük bir iltifata mazhar olan, ellerde dolaşan ve dillerde terennüm edilen "Vesiletü'n-Necât", Arab dilinin grameri ile ilgili eserlerde "Mimli masdar" adı verilen ve "doğum zamanı, doğum yeri, doğmak" mânâlarında kullanılan "mevlid", halk arasındaki teâmül dikkate alındığı zaman, "Hz. Muhammedin doğum zamanı" mânâsında kullanılmaktadır.


İzahına çalıştığımız bu eserin büyük bir kısmı, kâinatın en yüce efendisi bulunan Resûl-i Ekrem (s.a.v.)'in kemâlâtını dile getirmekte olup altı kısma ayrılmaktadır. Şöyle ki:


1-Münâcât faslı,


2- Velâdet faslı,


3- Mûcizât faslı,


4- Mi'rac faslı,


5-Vefat faslı,


6- Duâ faslı.


Bu bölümlerden Münâcât kısmı, Cenâb-ı Hakk'ın birliğini ve kudretini, isimlerini ve sıfatlarını, âlemi ve Hz. Âdemi yaratmasını, beşerî hayatın tenâsül ve teselsülünü dile getirmektedir.


Allah âdın zikr edelim evvelâ

Vacib oldur cümle işte her kula

Birdir ol birliğine şek yok dürür

Gerçi yanlış söyleyenler çok dürür

Cümle âlem yok iken ol vâr idi

Yaradılmışdan ğani cebbar idi.


Süleyman Çelebi; kaleme aldığı bu manzumede, edebî kabiliyetini ortaya koymaktan ziyade, İslâmî esaslara bağlılığını, ehli sünnet ve'!-cemaat mezhebine uygun bir biçimde dile getirmekte; şâirâne tasvirler ile âlimâne tabirleri âriflere yakışır tarzda sıralamakta ve şu beyitleri terennüm etmektedir:


Ger Muhammed olmayaydı ayan

Olmayiserdi zeminü âsümân

Andan oldu her nihân ü âşikâr

Arş ü ferş ü yer ü gök her ne ki var

Ger Muhammed olmayaydı ey yâr

Olmaz idi ây ü gün leyl ü nehâr


Süleyman Çelebi, "Vesiletü'n-Necâf" lirik bir coşku ve manevî heyecan hislerine müstağrak bir hâlde iken yazmışsa da, dinî ölçüleri şairâne tasvirlere kapılarak aslâ zedelememiştir. O; bir kelâm âliminin mütefekkirâne durgunluğunu, bir mantık bilgininin mukayeseye dayalı hükümlerini, gönül eri bir ârifin vecd ve heyecânını buketleştirdiği beyitler içinde sunmakta ve şöyle seslenmektedir:


Aşkıla gel imdi Allah idelim

Derdile göz yaşile âh idelim

Ola ki rahmet kıla ol pâdişah

Ol Kerim ü ol Rahim ü ol İlâh


Müellif merhum âyet ve hadislere telmihler yaparak furuk-u dâlle'nin sapkınlıklarını ve kâinâtın kadim olduğunu iddia eden felsefecilerin sakat görüşlerini şu beyitler ile tenkit etmektedir;


Cümle âlem yok iken ol vâr idi

Yaradılmışdan ğani Cebbâr idi

Vâr iken ol, yok idi ins ü melek

Arş ü ferş ü ay güneş hem nüh felek


Vesiletü'n-Necât'ın tamamı 732 beyitten meydana gelmiş olup "mesnevî" tarzında yazılmış bulunmaktadır. Büyük çaptaki hikâyeleri nazım yolu ile anlatmaya en müsait yol da budur. Mevlid'in ekserisi "Fâilâtün fâilâtün fâilün" veznindedir. Bundan başka 42 beyitlik bir parça (Kaside-i Melîha), aynı vezinde olmakla beraber, "kaside" tarzında yazılmış bulunmaktadır.

Tutdı cihânı serteser envâr-ı Mustafa Çün kim belirdi dünyede esrârı Mustafa

beyti ile başlayan on beyitlik bir parça da "gazel" tarzında ve "Mefûlü fâilâtü mefâilü fâilün" vezninde kaleme alınmıştır. Böyle hareket etmekle hem çeşitleme yoluna gidilmiş hem de yeknesaklık dışına çıkılmıştır.


Eserin anlaşılması gâyet kolay ve benzerinin yazılması çok zor olduğundan dolayı Mevlid, "sehl-ü mümteni" tarzında bir manzume olmaktadır. Osmanlı şâirlerinden Nâbi, bu tarzda şiir yazmayı başarmışsa da Süleyman Çelebi bu usûlün zirvesine taht kurmuş bulunmaktadır. Ziya Paşa, Süleyman Çelebi'nin bu sanat dehâsını şöyle dile getirmektedir:


Yâ Rab o ne sûziş, ol ne sözdür,

Sûrette gerçi sâde sözdür,

Aşk u sühan anda müctemidir,

Baştan başa sehl-ü mümtenidir,

Dört yüz seneden beri efâzıi,

Bir söz demedi ana mümâsil!


Müslüman Türk halkının Mevlid manzumesine gösterdiği bu üstün alâka; güftesinde bulunan mânâ zenginliği ve tasvirlerindeki ifade derinliği ile müellifinde meknûz üstün ihlâsa bağlanmalıdır. Süleyman Çelebiden sonra açılan mevlid yazma çığrında nice kudretli şâirler bu yolda çalışma yapmışlar ve değerli eserler yazmışlarsa da, hiç birinin eseri "Vesiletü'n-Necât'ın kâ'bına ulaşamamıştır.


Sinan oğlunun, Kâdî Darir'in, Hamdî'nin, Ebü'l-Hayr'ın Halil'in ve hele "Merhaba" bahrini de ihtiva eden "mevlid"in yazarı şâir Ahmed'in eserleri "Vesiletü'n-Necât" seviyesinde bir itibara ulaşamamıştır. Bu değerli eserler bir vücudun parçalarına teşbih edilip kimine kol, kimine sadır ve kimine baş denilse, Süleyman Çelebi'nin eserine "Baştaki taç" demek mübâlağalı bir laf olmayacaktır.


Uğruna hayatını adadığı yüce Peygamberimize ümmet olmanın değerini ifade eden bir beyti ile yazımızı noktalamak isteriz:


Ümmet isen anın ahlâkını tut

Tâ ki ümmetlik kıla sende sübut


(31) Buhârî, c. 1,s. 164.

(32) İbni Mâce, c. 1, s. 231.

(33) Bu ibâre ile Hz. Musa'ya işaret olunmaktadır.

(34) Maksut Peygamberimiz Hz. Muhammed'dir (Tefsir-u Kurtubî, c. 3, s. 264)

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Mevlid kandili namazı SeevalKT İslami Sorular&Cevapları 0 05-27-2012 20:36
Evliya Çelebi Seyahatnamesi (2 Cilt Takım - Kutulu) - Evliya Çelebi Bilgili Kitap Tanıtımı 0 12-05-2011 14:20
Evliya Çelebi Konuşmaları - Yazılar - Evliya Çelebi UzZMaN Kitap Tanıtımı 0 11-04-2011 13:20
Süleyman Çelebi - İbrahim Dizman Bilgili Kitap Tanıtımı 0 03-24-2011 13:22
Evliya Çelebi Seyahatnamesi ( Ciltli ) - Evliya Çelebi Bilgili Kitap Tanıtımı 0 01-05-2011 17:20Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose