AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Vee Ders.. > Dersler.. > Dersler Genel

Atauzem - Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Soruları

Dersler Genel
Atauzem - Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Soruları, ve Atauzem - Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Soruları ata uzem, atauzem felsefe soruları, atauzem final soruları, atauzem hemşirelik felsefesi vize soruları, atauzem hemşirelikte eğitim vize soruları, atauzem soru bankası, atauzem sınav soruları, atauzem vize soruları, hemşirelik felsefesi, hemşirelik soruları, hemşireyiz biz atauzem, hemşireyiz biz soru bankası, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
09-17-2010 16:49 Yazan: Leyll-A
Atauzem - Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Soruları

Atauzem - Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Soruları

Sponsorlu Bağlantılar

Atauzem - Hemşirelik Felsefesi ve Temel Kavramlar Soruları Atauzem - Atauzem Temel Kavramlar Deneme Soruları - Hemşirelik Felsefesi - Temel Kavramlar - Helitam Temel Kavramlar Ünite Soruları 2-1 - Atauzem Vize Soruları 1-2 - Atauzem Vize Soruları - Cevapları


1-ÜS1-: Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)İsa peygamberin hasta bakım ve yardım öğretisi hemşireliğin gelişimini etkileyen yeniçağ özelliklerinden biriydi.

**b)Yoksul ve muhtaçlara yardım amaçlayarak kadınları örgütleyen bir önder Phope idi.

c)İlk çağda sosyal hizmetlerde sadece “dekones”ler görev almaktaydı.

d)Açılan ilk hemşirelik okullarında sadece soylu aile çocukları eğitim almaktaydı.

e)20.yy’ın ortalarında açılan hastaneler toplumun tüm bakım gereksinimlerini karşılamaktaydı.


2-ÜS1-(1.Vize): Aşağıda verilmiş olan hemşireliğin gelişimini etkileyen olayları sıralayınız

I-Fıransız devrimi

II-Nigtingale hemşirelik Okulu’nun açılışı

III-Kırım savaşı

IV- Phobe’nin kadınları yardım amaçlı örgütlemesi

**a)IV-I-III-II b)I-II-III-IV c)I-III-IV-II d)III-II-I-IV e)II-I-IV-II


3-ÜS1-: Aşağıda verilmiş olan hemşireliğin tarihi dönemlerini ve temel özelliklerini eşleştiriniz.

1-İlk Çağ a)Cadılık/büyücülük ektisiyle birçok hemşire işkence görmüştür.

2-Orta çağ b)F. Nigtingale yaptığı çalışmalar ile modern hemşireliğin temelini atmıştır.

3-Yeniçağ c)Kadının sağaltıcı rolü doğrultusunda insanlara bakım verilmiştir.

a)1-c 2-b 3-a b)1-a 2-b 3-c **c)1-c 2-a 3-b d)1-a 2-c 3-b e)1-b 2-a 3-c


4-DS1: Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) İlk çağ hemşireliği Hz. İsa ile başlar.

b) Orta çağda hekimlik ve hemşirelik hizmetleri birbirinden bağımsız olarak uygulanabiliyordu.

c) Modern hemşirelik, Florence Nightingale ile başlar.

**d) Dekon ve dekonesler, Florence Nightingale döneminde kiliseye mensup sosyal hizmetlerde çalışıyorlardı.

e) Fransız devrimi ve savaşlar hemşireliğin yeniden doğuşuna zemin hazırlamıştır.


5-Vize1- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)İlk Çağda kişilerde sosyal hizmetlerde çalışan kadınlara dekones adı verilmekteydi.

b)Orta Çağda hemşirelik hizmetleri oldukça basit bir biçimde uygulanmaktaydı.

c)Orta Çağda kiliseye bağlı olmadığı halde bireysel olarak hemşirelik görevi almış hemşirelerde vardı.

d)Yeni Çağda Avrupa’da sanitasyon ve bireysel hijyen kötüydü.

**e)Florance Nightingale hemşireliği subaylık formasyonuyla birleştirmiştir.6-DS-2-Hemşirelik tarihi başlıca 2 dönemde incelenebilir. Bu dönemler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a) İlk çağdan orta çağa kadar olan dönem – Orta çağdan yakın çağa kadar olan dönem

b) İlk çağdan İsa’ya kadar olan dönem – İsa’dan Nightingale’e kadar olan dönem.

**c) İsa’dan Nightingale’e kadar olan dönem – Nightingale’den günümüze kadar olan dönem

d) Fransız Devrimi’nden Nightingale’e kadar olan dönem – Nightingale’den günümüze kadar olan dönem.

e) Orta çağdan Kırım savaşına kadar olan dönem – Kırım savaşından 20. yüzyıla kadar olan dönem


7-DS2-:Aşağıdakilerden hangisi mesleklerin özelliklerinden değildir?

a)Eğitim dönemi uzundur.

b)Sorumluluk bireye aittir.

**c)Parasal kazanç sağlamaya önem verilmelidir.

d)Meslekte değer inanç ve etik ilkeler önemlidir.

e)Mesleği temsil eden bir mesleki kuruluş olmalıdır.


8-ÜS2-: ‘Mesleğin toplumun temel sosyal değerleri ile bağlantılı olması’ ifadesi neyi tanımlamaktadır?

a)Meslek üyesinin bağımsız karar verme yeteneğinin olması.

b)mesleğin uzun bir tarihi geçmişinin olması

c)Meslekle ilgili kuruluşlara üye olma

**d)Mesleğin toplum için yaşamsal öneminin bulunması

e)Meslekle ilgili bilimsel bilgi birikiminin olması


9-ÜS2-:Aşağıdakilerden hangisi Pavolko’ya göre bir işin meslek sayılabilmesi için uyulması gereken ölçütlerden değildir.

a)Otonomi b)Eğitim c)Mesleki Etik d)Bilgi Yükü **e)Sezgi


10-DS2-: Aşağıdakilerden hangisi bir meslek üyesinin profesyonel olma yolunda sahip olması gereken kişisel niteliklerden biri değildir?

a) Mesleki ahlak kurallarına bağlı olmak **b) En az lise mezunu olmak

c) Organize ve sistematik bilgi sahibi olmak d) Gelişmiş bir kişilik ve karaktere sahip olmak

e) Amaçlarını uygulamaya dönüştürmek


11-DS1-:Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin gerçek meslek statüsüne erişmek için benimsediği stratejilerden biri değildir?

a) Temel mesleki eğitimlerini üniversite düzeyine çıkarmak.

b) İleri bilgi temelini oluşturacak araştırma programlarını geliştirmek.

c) Etik kavramları formüle etmek.

d) Mesleki politik kamuoyu oluşturmak.

**e) Sağlık ekibine bağımlı olarak çalışmak.


12-Vize1: aşağıdakilerden hangisi bir işin meslek sayılabilmesi için gereken ölçütlerden değildir?

C:iş esnasında eğitim


13-DS1(Vize1): Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin bir bilim insanı ve bir sanatçı olarak ele alındığında taşıdığı temel niteliklerden biri değildir?

a) Bilimsel bilgiyi üretir ve kullanır. b) Akıl yürütme ve muhakeme yeteneği gelişmiştir.

c) Sorumluluk bilinci gelişmiştir. **d) Kendine önem verir.

e) Dürüstlük, güven ve otonomi özelliklerini sergiler.


14-DS1:Aşağıdakilerden hangisi uğraş ve meslek arasındaki farklardan biri değildir?

**a)Meslekte kişisel kimlik değişebilir fakat uğraşta kişisel kimlik çok önemlidir.

b)Meslekte uzun süreli bir eğitim varken uğraşta değişik eğitim süreleri vardır.

c)Meslekte çalışanlarda otonomi varken uğraşta çalışanlar denetlenir.

d)Meslekte sorumluluk bireye aitken uğraşta sorumluluk işverene aittir.

e)Meslekte değer, inanç, etik çok önemliyken uğraşta bunlar zayıftır.


15-DS1: Aşağıdakilerden hangisi bir uğraş alanında hizmeti sunan meslek üyesinin profesyonel olma yolunda sahip olması gereken kişisel özelliklerden biri değildir?

a) Meslek ahlaki kurallarına bağlı olmak.

b) Organize ve sistematik bilgi sahibi olmak.

c)Toplumun iyiliği ve esenliği ile ilgili hizmette bulunmak.

d)Gelişmiş bir kişilik ve karaktere sahip olmak.

**e)Fiziksel faaliyetleri yerine getirirken entelektüel süreçlerden ve becerilerden yararlanmak.


16-DS 1-2:Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin geleneksel rolden çağdaş role geçişini etkileyen faktörlerden değildir?

a) Bilim ve teknolojideki gelişmeler.

b)Demografik değişiklikler (göçler, nüfus artışı, işsizlik, yaşlı nüfusun artışı).

c) Tüketici hareketleri (hasta ve tüketici hakları).

d) Etik ilkelere verilen önemin artması.

**e) Hastalıkların tedavi edilmesi konusunun önem kazanması.


17-ÜS3,Vize2:Hatalı sağlık uygulamalarını değiştirme, yeni sağlık davranışları kazandırma amaçlayan hemşirelik rolü hangisidir?

a)Danışmanlık Rolü b)Uzmanlık Rolü **c)Değişim ajanı rolü

d)Koordinatörlük rolü e)Araştırıcı rolü


18-ÜS3: Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin mesleki sorumlulukları içinde değildir?

a)Hemşire, bireysel olarak mesleki bilgi ve becerisini geliştirerek yeterliliğini sürdürür.

b)hemşire, mesleğin onuru ve saygınlığını yansıtacak tutum ve davranışlar içinde bulunur.

c)Hemşire, bilimsel araştırmalara katılarak mesleki bilgi yüküne ve uygulama

**d)Sosyolojik yapıya uygun tutum ve davranış geliştirme

e)Hemşire, hemşirelik öğrencilerine uygun öğrenme ortamının hazırlanması ve desteklenmesinde sorumluluk üstlenir.


19-DS2(Vize1):Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin yöneticilik rolü kapsamına girmez?

a) Sorumluluğu doğru zamanda doğru kişiye vermek

b) Diğer personeli denetlemek

**c) Bakım işlevleri ağırlıklı olmak üzere bireyin gereksinime uygun bütüncül ve terapötik bir yaklaşımla işlevlerini yerine getirmek.

d) Uygulama alanındaki kaynakları yönetmek

e) Bireysel kaynakların etkili kullanımını sağlamak


20-DS1(Vize1):Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin koordinatörlük rolü kapsamına girer?

a) İleri derecede bilgi ve beceri gerektiren alanlarda uzmanlaşma.

b) Gereksiz işlemleri önleme, hastanın tarafında veya yanında eylemlerde bulunma.

**c) Birey-aile-sağlık ekibi arasında iletişim ve işbirliği sağlama.

d) Bakım işlevleri ağırlıklı olmak üzere bireyin gereksinime uygun bütüncül ve terapötik bir yaklaşımla işlevlerini yerine getirme.

e) Sağlıklı hasta bireyin sağlığa ilişkin davranışlarını gereksinimine uygun olarak değiştirme.


21-Vize1:Aşağıdakilerden hangisi hemşireliğin işlevlerinden biri değildir?

a) Geliştirici, önleyici, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik bireylere ve gruplara destekleyici nitelikte hemşirelik bakım hizmeti vermek ve yönetmek.

**b) Çalıştığı kurumda malzemelerin ekonomik kullanılmasını sağlamak.

c) Hasta ve sağlıklı bireyler ile sağlık bakım personelini eğitmek.

d) Sağlık bakım ekibinin etkin bir üyesi olarak çalışmak.

e) Eleştirel düşünme ve araştırmalar yolu ile hemşirelik uygulamalarını geliştirmek.


22-DS1: Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin değişim ajanı rolü kapsamına girer?

a) İleri derecede bilgi ve beceri gerektiren alanlarda uzmanlaşma.

b) Gereksiz işlemleri önleme, hastanın tarafında veya yanında eylemlerde bulunma.

c) Birey-aile-sağlık ekibi arasında iletişim ve işbirliği sağlama.

**d) Sağlıklı hasta bireyin sağlığa ilişkin davranışlarını gereksinimine uygun olarak değiştirme.

e) Bakım işlevleri ağırlıklı olmak üzere bireyin gereksinime uygun bütüncül ve terapötik bir yaklaşımla işlevlerini yerine getirme.


23-DS1:“Etik ve yasal kurallara uymayan müdahaleleri rapor etme” aşağıdaki hemşirelik değerlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

a) Özgürlük b) Eşitlik c) Alturizm **d) Adalet e) Estetik


24-DS1: Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin hizmet verdiği birey, aile ve topluma karşı sorumluluklarından biri değildir?

a) İyi bir vatandaş olma. b) Sağlıklı çevre oluşturma ve koruma. c) Sır saklama.

d) Toplum sağlığı için tehlike yaratan durumlarda önlem alma.

**e) Hemşirelik öğrencilerine uygun öğrenme ortamları hazırlama.


25-DS1: Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin ekip üyelerine karşı sorumluluklarından biridir?

a) Çalıştığı kurumun politika ve hedeflerini bilmek.

b) Malzemelerin ekonomik kullanılmasını sağlamak.

**c) Disiplinler arası olumlu ilişkiler kurmak.

d) Bireysel olarak mesleki bilgi ve becerisini geliştirerek yeterliliğini sürdürmek.

e) Sağlık politikalarının oluşturulmasına katılmak.


26-DS1:Aşağıdakilerden hangisi karar vermeyi gerektiren moral sorunlarda doğru olan veya yapılması gerekenleri sorgulayan etik anlayıştır?

**a) Normatif etik b) Metaetik etik c) Deskriptif etik d) Araştırma etiği

e) Hiçbiri


27-ÜS5,DS2: Aşağıdakilerden hangisi davranışların ahlaksal açıdan sadece incelendiği, ahlaksal yargılamanın yapılmadığı etik anlayıştır?

a) Normatif etik b) Metaetik etik **c) Deskriptif etik d) Araştırma etiği

e) Hiçbiri


28-ÜS5,DS1(Vize1):Aşağıdakilerden hangisi bakımda etiğin sağladığı yararlardan biri değildir?

a) Davranışları ve sorumluluğu belirler. b) Önyargılı olmayı önler.

c) Mesleğin statüsünü güçlendirir. d) Özgürlük ve otonomi sağlar.

**e) Karar vermeyi zorlaştırır.


29-DS1: Aşağıdakilerden hangisi güç, otorite ve yeteneğe önem veren bir değer türüdür?

a) Estetik değerler b) Kuramsal değerler c) Sosyal/toplumsal değerler d) Ekonomik değerler

**e) Politik değerler


30-ÜS4,DS1(Vize1):Aşağıdakilerden hangisi deneysel, eleştirel, gerçekçi olma ile ilgili bir değer türüdür?

a) Estetik değerler **b) Kuramsal değerler c) Sosyal/toplumsal değerler

d) Ekonomik değerler e) Politik değerler


31-ÜS4:Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşayan insanların uymakla sorumlu oldukları iyi ve doğru davranışlar bütünüdür?

a)değer b)Fikir **c)Ahlak d)İnanç e)Hiçbiri


32-ÜS4,Vize2: “Bireyin tedaviyi reddetme hakkına saygı duyma” aşağıdaki hemşirelik değerlerinden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

a)Alturizm b)Eşitlik c)Estetik d)Adalet **e)Özgürlük(Otonomi)


33-Vize1:Aşağıdakilerden hangisi insanın yaşamına, haklarına duygu ve düşüncelerine ve onuruna saygılı olmayı ifade eden etik anlayıştır?

a) Yarar sağlama b) Dürüstlük c) Doğruluk d) Adalet **e)insan onuruna saygı


34-Vize1:Aşağıdakilerden hangisi bir araştırmanın gerçekten yapılmaya değer olup olmadığının değerlendirildiği etik kurallardan biridir?

**a) Araştırma konusunun seçimi b) araştırmanın finansmanı

c) Bilimsel dürüstlük d) İnsan deneklerin korunması

e) Araştırma önerisinin ilgili birimlerin incelemesine sunulması


35-DS1: Aşağıdakilerden hangisi bir davranış ve kararın eylem veya sonuçlarının ahlak kurallarına uygunluk derecesini değerlendirmeyi ifade eden yaklaşımdır?

a) Deontolojik yaklaşım **b) Teleolojik yaklaşım c) Yararcı yaklaşım

d) Profesyonel yaklaşım e) Politik yaklaşım

36-DS1: Optimum sayıda insana en fazla yararı sağlayacak kararın doğru karar olduğunu savunan etik teorisyen aşağıdakilerden hangisidir?

e) John Stuart Mill b) Jameton **c) Arsitoteles d) Immanuel Kant e) Sokrat

37-ÜS5:Bir araştırmanın etik olarak yürütülebilmesi için aşağıdakilerden hangisini içermesi gerekmez?

a)Araştırmanın gerçekten yapılmaya değer olması.

b)Bilimsel dürüstlük

c)Araştırmalarda insan deneklerin korunması

d)Araştırma önerisinin ilgili birimlerin incelemesine sunulması

**e)araştırmanın örneklem grubunun çok büyük olması


38-ÜS6,Vize1: Aşağıdakilerden hangisi ilk lisans eğitimi veren hemşirelik yüksekokuludur?

a)Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

b)Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

**c)Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

d)Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

e)Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi


39-DS2: Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye’ de kurulan ilk hemşirelik okulu hangisidir?

a) Askeri Hemşirelik Okulu b) Şişli Hemşire-Laborant Okulu

c) Haydarpaşa Hemşire-Laborant Okulu **d) Kızılay Hastabakıcı Okulu

e) Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü


40-ÜS6:Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Ülkemizde ilk hemşirelik eğitimi Selimiye Kışlaşı’nda başlamıştır.

**b)Ülkemizde ilk hemşirelik eğitimi öncüsü Dr. Besim Ömer Paşadır. Türk Hemşireler Derneği bünyesinde 1933 yılında yeni bir hemşirelik okulu açılmıştır.

c)Ankara, İzmir Erzurum gibi illerde açılan okullar lisans düzeyinde eğitim vermiştir.

d)Lisans düzeyinde açılan ilkokul Ankara Üniversitesi bünyesindedir.

e)İlk hemşirelik kanunu 1935 yılında çıkartılmıştır.


41-ÜS6:Lisansüstü düzeyde eğitim veren ilk hemşirelik okulu aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

b)Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi

c)Florance Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu

**d)Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu

e)Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu


42-ÜS6: Ülkemizde ilk açılan Hemşirelik Örgütü aşağıdakilerden hangisidir?

a)Hemşirelik İstişare Konseyi b)Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü

**c)Türk Hastabakıcılar Cemiyeti d)Kızılay Hemşirelik Okulu

e) Köy Enstitüleri


43-DS2:Solunum, beslenme, boşaltım gibi gereksinimler Maslow’un temel insan gereksinimlerinden hangisine girer?

a) Duygusal gereksinimler b) Sosyal gereksinimler c) Entellektüel gereksinimler

**d) Fizyolojik gereksinimler e) Hiçbiri


44-Vize1: Bilmek anlamak ve araştırmak gibi gereksinimler Maslow’un temel insan gereksinimlerinden hangisine girer?

a) Duygusal gereksinimler b) Sosyal gereksinimler **c) Entelektüel gereksinimler

d) Fizyolojik gereksinimler e) Hiçbiri


45-Vize1:Sağlığı, temel gereksinimlerin bağımsız olarak karşılanması olarak tanımlayan kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

**a) Virginia Henderson b) Martha Rogers c) Florance Nightingale

d) Ida Jean Orlando e) Faye Abdellah46-DS2:Aşağıdaki kuramcılardan hangisi insanın biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve moral bileşenleri üzerinde durarak 14 temel insan gereksinim belirlemiştir?

**a) Virginia Henderson b) Florence Nightingale c) Hildegard Peplau

d) Ida Jean Orlando e) Faye Abdellah


47-ÜS7:Aşağıdakilerden hangisi V. Henderson a göre insanın temel gereksinimlerinden değildir?

a)İnançları doğrultusunda ibadet etme b)Çalışırken başarı duygusuna erişme

c)Eğlence faaliyetlerine katılma d)uyku ve istirahat

**e)Diğer bireylerle etkileşim içinde olmama


48-ÜS7:İnsan için aşağıdakilerden hangisi öğretim ve taklit yolu ile gerçekleşir.

**a)Sosyalleşme b)Kültürel seçicilik c)Sipürütüalizm d)Farklılaşma Süreci

e)Entelektüel bilinç


49-ÜS7:İnsanı psikolojik, fizyolojik ve sosyal sistemlere sahip olan birey olarak tanımlayan kuramcı kimdir?

**a)Rogers **b)Orem(atauzem doğru kabul etmiş) c)Roy d)Travelbee

e)Wiedenbach


50-DS2: Aşağıdakilerden hangisi büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?

a) Cinsiyet b) Çevresel faktörler c) Genetik Faktörler d) Metabolizma ile ilgili faktörler

**e) Yaş


51-DS2: Aşağıdaki kuramcılardan hangisi psikoseksüel gelişim kuramını geliştirmiştir?

**a) S. Freud b) E. Erikson c) L. Kohlberg d) C. Gilligan e) J. Piaget


52-ÜS8,Vize-1:Aşağıdaki kuramlardan hangisi ahlaki ikilemlerde kadınların ve erkeklerin farklı yargılara sahip olduklarını ileri sürerek cinsiyet farkının önemini vurgulamıştır?

a) Jean Piaget b) Lawrance Kohberg **c) Carol Gilligan d) Sigmoud Freud e) Eric H. Erikson


53-ÜS8,Vize-1:Aşağıdakilerden hangisi insanın üreme sisteminin ve organlarının sağlıklı döl üretebilecek düzeye ulaşabilmesini ifade eder?

a) Cinsel Kimlik **b) Cinsel Olgunluk c) Öz Saygı d) Beden İmajı e) Rol


54-ÜS8:Aşağıdakilerden hangisi büyüme ile ilgili bir örnektir?

**a)Bir çocuğun basketbol oynayabilmesi için gerekli boy uzunluğuna erişmesi

b)Bir çocuğun ağaca tırmanması devinimsel bir gelişmedir.

c)4 yaşındaki bir çocuğun 1 den 10 a kadar ritmik sayamaması.

d)4 yaşındaki bir çocuğun okuma yazma öğrenememesi

e)3 yaşındaki bir çocuğun tuvaletini tutabilmesi.


55-ÜS8:Aşağıdakilerden hangisi kendilikle ilgili bir kavramdır?

a)Beden imajı b)özsaygı c)Rol d)Kimlik **e)Hepsi


56-ÜS8:Aşağıdakilerden hangisi özsaygıyı arttırmak için yapılması gerekir?

a)Gerçekçi hedefler oluşturulmalı

b)Geçmiş hayal kırıklıkları yâda başarısızlıklar unutulması

c)Başarı hayal edilmeli ve gerçekçi hedefler konulması

d)Sağlığa dikkat edilmeli

**e)Hepsi


57-ÜS8:Aşağıdakilerden hangisi beden içi imaj ile ilgili kalıcı değişikliklerdendir?

a)Gençlik ve yaşlılık dönemleri, hamilelik ve doğum

b)Şişmanlık ve eklem hastalıkları

c)Yaralanmalar, felçler ve ameliyatlar

**d)Ampütasyonlar ve organların alındığı ameliyatlar

e)Bandaj, alçı, katater

58-DS2:. Aşağıdakilerden hangisi beden içi biyolojik çevre içinde sayılamaz?

a) Yaş b) Cinsiyet c) Kalıtım d) Irk **e) Isı


59-ÜS9,DS2,Vize1:Çevre kavramının önemini vurgulayan ilk kuramcı kimdir?

**a) F. Nightingale b) V. Henderson c) M. Rogers d) Ida Jean Orlando

e) Faye Abdellah


60-Vize-1:Aşağıdakilerden hangisi beden dışı biyolojik çevre içinde sayılamaz?

**a) Cinsiyet b) Bitkiler c) Su d) Hayvanlar e) Isı


61-Vize-1:Aşağıdakilerden hangisi hastanelerde ergonomik açıdan etkili olan risk faktörlerinden biridir?

a) Fiziksel risk faktörleri b) Biyo-mekanik risk faktörleri c) Kimyasal risk faktörleri

d) Fiziksel risk faktörleri **e) Hepsi


62-ÜS9:Bireye yaşamı içinde toplumsallaşma olgusu sağlayan çevre aşağıdakilerden hangisidir?

a)Biyolojik çevre **b)Sosyal Çevre c)Kültürel çevre d)Fiziksel çevre

e)Hepsi


63-ÜS9:Aşağıda fiziksel çevreye ilişkin oluşturulan ifadelerden hangisi yanlıştır.

a)Fiziksel çevre, yapay çevre olarak adlandırılır.

**b)Teknolojik gelişmeler fiziksel çevreyi olumlu etkilemektedir.

c)Endüstrileşmedeki artış, fiziksel çevreyi etkisi altına almıştır.

d)Barınma imkânları fiziksel çevre içinde değerlendirilmektedir.

e)Uygun fiziksel çevre, bireyin sağlıklı gelişimi için yeterli değildir.


64-ÜS10,DS2,Vize2: Aşağıdakilerden hangisi bireyin kendisini fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak nasıl algıladığını ifade eder.

a) Objektif Sağlık **b) Subjektif Sağlık c) Spiritüel Sağlık

d) Duygusal-Ruhsal sağlık e) Fiziksel Sağlık


65-ÜS10:Aşağıdakilerden hangisi sağlığı bileşenlerinden değildir?

a)Spiritüel Sağlık **b)Total Sağlık c)Sosyal Sağlık d)Fiziksel Sağlık

e)Duygusal ruhsal sağlık


66-ÜS10:Bireyin sağlık durumunun iç ve dış çevre ile olan uyumundaki dalgalanmalar ile ilişkili olduğunu ifade eden sağlık modeli hangisidir?

a)Değişime dayalı model b)Sağlığı geliştirme modeli

**c)Sağlık-Hastalığın sürekliliği modeli d)Sağlık inanç modeli

e)Ajan-konakçı-çevre modeli


67-ÜS10:Aşağıdakilerden hangisi hastalık davranışını etkileyen dış değişkenlerden değildir?

**a)Hastalığın akut ve kronik oluşu b)Sosyal destek sistemi

c)Sosyo ekonomik durum d)Kültür

e)Hastalık belirtileri


68-ÜS10:Aşağıda bütüncül sağlık kavramı ile ilgili oluşturulan ifadelerden hangisi doğrudur?

a)Hastalığa odaklanır b)Çevre ile birey arasında etkileşim yoktur.

**c)Yaşamda bireysellik önemlidir. d)Fiziksel rahatlık bireyin sağlıklı olması için yeterlidir.

e)Hastalık sadece bir organı etkiler


69-DS2:Aşağıdakilerden hangi model sağlığın yükseltilmesini ve sağlık davranışlarını iyileştirmeyi benimser?

a) Değişime Dayalı Model **b) Sağlığı Geliştirme Modeli

c) Ajan-Konakçı-Çevre Modeli d) Üst Düzey İyilik Modeli e) Sağlık-Hastalığın Süreliliği Modeli

70-Vize-1:Aşağıdakilerden hangisi geçmişten günümüze kadar yapılan hemşirelik tanımlarının ortak yönlerinden biri değildir?

a) Mesleğin uygulanmasında açık ve iyi bir kişilerarası iletişim gereklidir.

b) Hemşirelik bilimsel temele dayalı bir meslektir.

c) İnsan bir bütün olarak ele alınmıştır.

**d) Mesleğin birincil amacı bireyin hastalık halinde iyileştirilmesidir.

e) Sağlık ve hastalık ile ilgili deneyimlerinde bireye yardımcı olmak ve rehberlik etmek hemşirenin sorumluluğudur.


Formun Üstü71-Vize-1:Aşağıdakilerden hangisi birinci basamak hemşirelik hizmetlerinin verildiği sağlık alanlarından biri değildir?

a) AÇS / AP b) Verem savaş dispanserleri c) Sağlık ocakları

d) Semt poliklinikleri **e) Rehabilitasyon ve Özel bakım merkezleri


72-ÜS11:Aşağıdaki hemşirelik tanımlarından hangisi Virginia Henderson a aittir.

**a)Hemşirelik, hastanın kendi kendine yapmaya gücü, arzusu ve bilgisi yetmediği işlerde yardım elini uzatır.

b)Hemşirelik; iki insan arasındaki kişiler arası süreçtir.

c)Hemşirelik; bireylere sağlık ve hastalık durumlarında günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri

d)Hemşirelik; bilim ve sanattan oluşan öğrenilmiş bir meslektir.

e)Hemşirelik; kişiler arası bir süreçtir.


73-ÜS11:Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)Hemşirelik bir kadın mesleğidir.

b)Eğitimdeki farklılıklar meslek kalitesini arttırır.

c)Hemşirelikteki nicel kalite nitelikten önemlidir.

d)Hemşireliğin çalışma alanını aldığı eğitim belirler.

**e)”İş sağlığı hemşireliği” hemşirelik bilgi ve becerilerinin uygulandığı bir halk sağlığı hemşireliğidir.


74-ÜS11:Aşağıdakilerden hangisi hemşirenin gücünü tanımlamaz.

**a)Bakımda teorik bilginin yeterli olması b)Bilimsel temellere dayanan bilgi

c)Kanıta dayalı eylemler d)Hasta-Hemşire etkileşimi e)Sahip olunan iyi bir yaşam felsefesi


75-Vize1: Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel krize örnektir?

a) Rol değişimi b) Evlilik c) Kayıp **d) Gebelik e) Yeni bir iş


76-Vize1: Aşağıdakilerden hangisi Selye’nin Genel Adaptasyon Sendromu (GAS) aşamalarından biridir?

**a) Alarm aşaması b) Dejenerasyon aşaması c) Enflamasyon aşaması

d) Hücre ölümü e) Hücre yenilenmesi


77-Vize1: Vücuttaki fizyolojik olayların dengesini sürdüren, vücut içi değişikliklere cevap veren mekanizma aşağıdakilerden hangisidir?

a) İnternal milleu b) Emosyonel denge **c) Homeostazis

d) Negatif geri bildirim e) Adaptasyon


78 ÜS12: Aşağıdakilerden hangisi stresi tanımlamada kullanılan 3 büyük modelden biri değildir?

a) Uyaran modeli b) Adaptasyon modeli c) Öz bakım modeli d) Savunma modeli

**e) Genel adaptasyon


79 ÜS12: Aşağıdakilerden hangisi Genel Adaptasyon Sendromunun alarm aşamasında oluşan belirtilerden biridir?

a) Halüsinasyon görme b) Depresyon c) Bitkinlik **d) Vücut ısısında düşme

e) Gevşeme ve rahatlama

80-ÜS12: “Bireyin karılaştığı durumlara uyum sağlamak için çaba göstermesi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Alarm b) Direnç **c) Adaptasyon d) Stres e) Stresör


81-ÜS12: “Vücudun primer fizyolojik işlemlerinin organizma içinde devam etmesi” şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hipertrofi **b) Homeostazis c) Atrofi d) Dejenerasyon e) İnfiltrasyon


82-ÜS12:Aşağıdakilerden hangisi homeostazisin bozulduğu durumlardan birisi değildir?

a) Hücrenin yaşlanması b) Hücrenin zedelenmesi c) Hücrenin genetik yapısının bozulması

d) Hücrenin kimyasal maddelere maruz kalması **e) Hücrenin büzüşmesi


83-ÜS12:“İnfiltrasyon” terimini tanımlayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Hücre sayısında artma b) Hücrenin büyümesi c) Hücrenin küçülmesi

**d) Hücre dışı bir sıvının hücre içine girerek hücre yapısını bozması

e) Hücrenin genetik yapısının bozulması


84-ÜS12:Aşağıdaki mekanizmalardan hangisi hücre adaptasyonunda görev almaz?

a) Hipertrofi b) Hiperplazi **c) Hücrenin Küçülmesi d) Neoplazi e) Atrofi


85-ÜS13:Aşağıdaki felsefi akımlardan hangisi insanın dünyadaki varoluşunu sorgulayan felsefi akımdır?

a) Realizm b) Hümanizm c) Natüralizm **d) Egzistansiyalizm e) Pragmatizm


86-ÜS13:Aşağıdakilerden hangisi toplum gereksinimlerini karşılamaya yönelik hemşirelik felsefesinin ilkelerinden biri değildir?

a) Hemşirelik, bireyin sağlıklı bir ortamda yaşama hakkı olduğuna inanır.

**b) Hemşireler, sağlıktan sapmalar olduğunda birey adına kararlar alır ve uygular.

c) Hemşirelik, kendine özgü bilgi ve olgular içeriği olan, bağımsız bir sağlık disiplinidir.

d) Hemşirelik mesleği topluma hizmet götürme işlevinde diğer sağlık meslekleri ile sıkı işbirliği yapılmasına inanır.

e) Hemşirelik bireyin kendine özgü özelliği, kişiliği ve bütünlüğü içinde hak ve mahremiyetine saygıyı içerir.


87 ÜS13: Tabiatı tek gerçeklik, bilgi ve değer kaynağı olarak kabul eden felsefi akım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Realizm b) Hümanizm **c) Natüralizm d) Egzistansiyalizm

e) Pragmatizm


88ÜS14:Holistik bakım aşağıdakilerden hangisini savunur?

a) Öncelikle insanların hastalığı önemlidir.

b) Bireylerin çevreleri bakım alanının dışındadır.

**c) Bireyi ailesi ve çevresi ile birlikte bir bütün olarak ele alınması esastır.

d) Yalnızca hasta bireylerin bakımı söz konusudur.

e) Doktorun liderliğinde bakım yönetilir.


89ÜS14:Aşağıdakilerden hangisi holistik bakım modelinin ilkelerinden değildir?

a) Hastalıkların etyolojisinin araştırılması esastır. b) Bireyin bütünlüğü esastır.

c) İnsanın değerleri önemlidir. **d) Birincil müdahale ilaçlar ve cerrahidir

e) Kalitatif verilere (bireyin ifadeleri, sezgileri) güvenilir.

90ÜS14:Aşağıdakilerden hangisi Holistik Bakım Modeli‟ndeki varsayımlardan biri değildir?

**a) İnsan yaşamı sürekli ve tek yönlü değildir.

b) Bireyin ve çevrenin birbiriyle sürekli enerji ve madde alışverişi içinde oldukları vurgulanır.

c) İnsan yaşamı geri dönüşümsüz bir süreçtir.

d) Bireyleri tanımlayan yönler, özellikler, nitelikler, onların yenilikçi bütünlüğünü yansıtır

e) İnsanın soyutlama ve tasarlama, dil ve düşünce, hassasiyet ve duyguları içine alan geniş bir kapasitesi vardır.


91ÜS15: Aşağıdakilerden hangisi bir model türü değildir?

a) Sembolik Model b) Fiziksel model c) Mental model

d) Kavramsal model **e) Uygulamalı model


92ÜS15: Aşağıdakilerden hangisi sistem kuramcılarından biri değildir?

a) Rogers b) Roy **c) Henderson d) Johnson e) Leinenger


93ÜS15: Aşağıdakilerden hangisi insan gereksinimlerini ele alan kuramcılardan biri değildir?

**a) Wolf b) Henderson c) Abdellah d) Orem e) Roper,Logan, Tierney


94ÜS16: Florance Nightingale’in kuramında vurgulanmış olan hemşirelik kavramı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sağlık b) Hastalık **c) Çevre d) İnsan e) Hemşirelik


95ÜS16: Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Nightingale insan kavramını ele alan bir kuramcıdır.

**b) Nightingale’in kuramında sağlık hemşireliği ve hastalık hemşireliği olmak üzere iki tür hemşirelik tanımlanmıştır.

c) Nightingale hemşirelik bilgisinin tıbbi bilgiden bağımsız olamayacağını savunmuştur.

d) Kurama göre sağlığın sürdürülmesinde kültürel yönün desteklenmesi önemlidir.

e) Kurama göre insan ve çevre birbirinden bağımsız incelenmelidir.


96ÜS16: Nightingale’in kuramında “Fiziksel, entelektüel, emosyonel, sosyal ve spiritüel unsurların bileşimi” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çevre b) Sağlık c) Hastalık **d) İnsan e) Hemşirelik


97ÜS17: Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)Henderson’un sağlık tanımı 14 temel gereksinim doğrultusunda bireyin bağımsız fonksiyon görebilmesine dayalıdır.

b)Henderson’ın kuramı, insan gereksinimlerini karşılanması görüşünde yoğunlaşmaktadır.

**c)Henderson temel gereksinimlerin karşılanmasına yardım etmeyi hemşirenin özel işlevi olarak görmekteydi.

d)Henderson’ın varsayımları Thorndike’in çalışmalarından esinlenmiştir.

e) Henderson çevrenin önemini ilk kez vurgulayan teoriysen olup en çok fiziksel çevre üzerinde durmuştur.


98ÜS17:Aşağıdakilerden hangisi Henderson’un yayınlanmış olan kitaplarındandır?

I. Hemşireliğin Uygulama ve Prensipleri Ders Kitabı III. Hemşirelik Süreci

II. Hemşirelik Bakımının Temel İlkeleri IV. Hemşireliğin Doğası

**a) I-II-IV b) I-II-III c) II-IV d) Yalnız IV e) Yalnız II

99ÜS17:Aşağıdakilerden hangisi Henderson’un kuramının özelliklerindendir?

I. Henderson’un kuramı hemşirelikteki genel bilgi yükünün artırılmasına hizmet edebilir.

II. Henderson’ın çalışması herhangi bir yaş ayrımı gözetmeksizin tüm bireyler için uygulanabilir.

III. Henderson’ın 14 komponenti bir teori olarak görülebilir ve test edilebilir hipotezler ortaya koyabilir.

a) Yalnız I b) I-II c) Yalnız II **d) I-II-III e) II-III


100ÜS17:Aşağıdakilerden hangisi Henderson’un temel gereksinimleri arasında sayılamaz.

a) Uygun giysi seçme, giyinme soyunma

b) Çevreye uygun biçimde giyinme ve beden ısısını normal sınırlarda devam ettirme

c) Hareket etme ve uygun pozisyonu devam ettirme

d) Bedenin temiz tutulması ve cildin bütünlüğünün korunması

**e) Hiçbiri


101ÜS18:Aşağıdaki “insan” tanımlarından hangisi Orem’in öz bakım kuramına aittir?

a) Üniter İnsan

b) Hücre, organ ve sistemler topluluğu

**c) İçsel, bedensel, psikolojik ve sosyal varlık

d) Farklı enerji alanlarının etkileşimi

e) Temel gereksinimleri olan, farklı boyutlardan oluşan varlık.


102ÜS18:Aşağıdakilerden hangisi Orem’e göre hemşirelik sanatını ifade eder?

I. Yardım etme sanatını ifade eder.

II. Yardım yöntemlerini kapsar.

III. Duruma uygun yardım teknikleri ile yardımı ifade eder.

IV. Hemşirelik sistemlerini kapsar.

a) I-II b) I-III c ) II-III-IV d) III-IV **e) I-II-III-IV


103ÜS18:Orem’in öz bakım kuramına göre aşağıdaki gereksinimlerden hangisi evrensel öz bakım maddeleri arasında yer alır?

a) Kendini gerçekleştirme **b) Hava, su ve besin c) Ölüm

d) Çalışma ve boş zamanlarını değerlendirme e) Cinselliği ifade etme


104-ÜS19.Aşağıdaki kavramlardan hangisi “Üniter İnsan” kuramının temel kavramlarından biri değildir?

a) İnsan b) Çevre c) Hemşirelik Sağlık **d) Sarmallık

e) Dört Boyutluluk


105-ÜS19.Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Rogers’in kuramının merkezinde hemşirelik bilinci vardır.

b) Rogers’a göre her insan aynı düzeyde enerji alanına sahiptir.

**c) İnsan ve çevre sürekli olarak birbirleri ile etkileşim içerisindedir.

d) Açık sistemler parçalar halindedir ve tek yönlü genişler.

e) Rogers’a göre model enerji dalgasından bağımsız olarak gelişen soyut bir oluşumdur.


106-ÜS19.“…………………., insan ve çevresi arasındaki etkileşim sürekliliğidir.” İfadesinde noktalı yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

a) Sarmallık **b) Tamamlayıcılık c) Yansıma d) Açık sistem

e) Hemşirelik

107-ÜS20. Aşağıdakilerden hangisi Tierney, Logan ve Roper ‘in 12 temel gereksinimlerinden biri değildir?

a) Yeterli yeme ve içme

b) Hareket etme ve uygun pozisyonu devam ettirme

c) Uyku ve istirahat

**d) İnançları doğrultusunda ibadet etme

e) Uygun giyim eşyası seçme, giyinme, soyunma


108-ÜS20.Aşağıdakilerden hangisi yaşam modelinin bileşenlerinden değildir?

a) Yaşamda bireysellik b) Yaşam aktiviteleri **c) Soysa-ekonomik faktörler

d) Bağımlılık/bağımsızlık e) Yaşam aktivitelerini etkileyen faktörler


109-ÜS20.Aşağıdakilerden Günlük Yaşam Aktiviteleri Modeli için hangisi doğru değildir?

a) Moncy Roper, Winifred Logan ve Alison Tierney tarafından geliştirildi.

b) Bu model ilk kez İngiliz hemşireler tarafından kullanıldı.

c) Yaşam süresi modelin bileşenlerinden biridir.

d) Öğrenci hemşirelerin klinik deneyimlerini yansıtan bulgulardan ortaya çıkmıştır.

**e) Model 6 bileşenden oluşur.


110-ÜS21.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Gordon "11 Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri” formatını geliştirmiştir.

b) Gordon’a göre ön değerlendirme veri toplamayı, tanılamayı, bilginin yorumunu, gruplandırılmasını ve isimlendirilmesini kapsar.

c) Gordon, hemşirelik tanısının üç temel bileşenini PES formatı biçiminde tanımlar.

d) Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri modeli 1974 yılında Marjory Gordon tarafından tanımlanmıştır

**e)Marjory Gordon’ın varsayımları Thorndike’in çalışmalarından esinlenmiştir.


111-ÜS21. Aşağıdakilerden hangisi Marjory Gordon’un temel gereksinimleri arasında sayılabilir.

a) Beslenme şekli ve metabolik durumu

b) Boşaltım şekli

c) Aktivite-egzersiz şekli

d) Uyku-istirahat şekli

**e) Hepsi


112-ÜS21.Aşağıdakilerden hangisi Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri’ni etkileyen faktörler arasındadır?

a) Kültür b) Yaş c) Gelişim düzeyi **d) Hepsi e) Cinsiyet


113-ÜS22.Aşağıdakilerden hangisi sağlık bakım sistemindeki karar vericilerin kabul ettiği şekliyle kabul gören kanıt tipleridir?

a)Deneysel b)Deneysel olmayan c)Uzman görüşleri

d)Tarihsel süreç ya da deneyim **e) Hepsi


114-ÜS22.Hemşirelik uygulamalarının kanıta dayalı olması aşağıdakilerden hangisini sağlar?

a)Bakım kalitesini ve bakım sonuçlarını iyileştirmek

b)Klinik uygulamalarda ve hasta bakım sonuçlarında fark yaratmak

c)Bakımı standardize etmek d)Hemşire memnuniyetini arttırmak

**e)Hepsi

115-ÜS22. Aşağıdakilerden hangisi sistematik bir süreç olan kanıta dayalı uygulama ile ilgili adımlardan biridir?

a)Bir klinik sorun saptama ve belli bir hasta problemi için soru oluşturma

b)Bir soruyu yanıtlamada kullanılabilecek araştırma kanıtları için sistematik araştırma yapma

c)Klinik başarıyı değerlendirme

d)Uygulamada yapılacak değişikliğe karar verme

**e) Hepsi


116.ÜS23:Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin aşamalarından biri değildir.

a) Planlama b) Tanılama **c) Çözümleme d) Uygulama

e) Değerlendirme


117.ÜS23:Aşağıdakilerden hangisi, hemşirelik sürecinin uygulama amaçlarından değildir?

a) Hemşireler arasında iletişim ve işbirliği sağlama

b) Sağlık ekibi üyelerinin işlevlerini artırma

**c) Hemşirenin bilgisini artırma, uygulamaları geliştirme

d) Hasta bakımının niteliğini yükseltme

e) Yasal ve etik dokümanları sağlama


118.ÜS23:Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin özelliklerinde biri değildir.

a) Süreklidir

b) Sistematiktir

c) Dinamiktir

d) Hasta merkezlidir

**e) Zaman sınırlayıcıdır


119.ÜS24:Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinde veri toplama yöntemlerinden biri değildir.

a) Görüşme

b) Dinleme

c) Gözlem

**d) Hemşirelik bakımı

e) Hemşirelik öyküsü


120.ÜS24:Aşağıdakilerden hangisi fiziksel değerlendirme için yanlış bir ifadedir.

a) Fiziksel değerlendirmede sadece anormal bulgular kaydedilir.

b) Bireyin fiziksel muayenesi ve hemşirelik öyküsü laboratuar bulgularına yön verir.

**c) Fiziksel muayene hastaya doğru ilacın reçete edilmesini sağlar.

d) Fiziksel değerlendirme palpasyon, inspeksiyon, perküsyon ve oskültasyon tekniklerini kullanarak tüm bedenin muayene edilmesidir.

e) Fiziksel muayeneden önce hemşirelik öyküsü alınmalıdır.


121.ÜS24:Veri toplamada dikkat edilmesi gereken davranışlardan biri değildir?

a) Karşılıklı oturulmalı.

b) Mahremiyete önem verilmeli.

c) Hastanın anlattıkları kaydedilmeli.

**d) Fiziksel muayeneden sonra hemşirelik öyküsü alınmalı.

e) Rahat bir ortam sağlanmalı.122.ÜS24: Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik tanısı değildir?

a) Aktivite İntoleransı b) Güçsüzlük c) Uykusuzluk

d) Solunum Biçiminde Yetersizlik **e) Astım


123.ÜS24: Aşağıdakilerden hangisi mevcut tanıdır?

a) Sıvı volüm eksikliği riski b) Travma riski

**c) Fiziksel harekette bozulma d) Doku bütünlüğünde bozulma riski

e) Aspirasyon riski


124.ÜS24: Aşağıdakilerden hangi tanı tipi iyi durumda bulunan ve bu iyilik halini güçlendirmeye hazır olan bir kişinin, ailenin ya da toplumun iyilik düzeyine karı insan tepkisini tanımlar.

**a) İyilik Hali Tanısı b) Kollobratif Tanı c) RiskTanısı d) Olası Tanı

e) Mevcut Tanı


125.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi felsefenin genel özelliklerindendir?

a)felsefe, bilgi edinmeye değil bilgi aramaya yönelik bir faaliyettir…

b)felsefede cevaplardan çok sorular önemlidir.

c)felsefenin yöntemi her zaman için bilinçli,tutarlı,sistemli bir düşünme yöntemidir

d)felsefe insanı ve evreni bir bütün halinde kavramaya çalışır.

**e)Hepsi


126.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi doğruluğu ve gerçekliği tek taraflı olarak eylemlerin sonuçlarıyla değerlendiren ve onlara yalnızca fayda açısından bakan felsefi akımdır?

a)egzistansiyalizm b)romantizm c)asetizm **d)pragmatizm e)realizm


128. ÜS8) Bireyin cinsiyetinden haberdar olması, bedenini ve benliğini belli bir cinsellik içinde algılaması duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde yönelişini aşağıdaki hangi kavram ifade eder? a)Cisel kimlik b)Cinsellik **c)Cinsel olgunluk d)Cinsiyet e) Hiçbiri129.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi holistik sağlık kavramını kullanmıştır?

a)f. Nigtingele b)abdellah c)m. Rogers **d)cristian simith e)selye


130.Vize2:Aşağıdaki kuramcılardan hangisi bütüncül insan kuramını gerçekleştirerek bu kavramı daha detaylı anlamamızı sağlamıştır

a)Nigtengele b)Numan **c)roger d)abdellah e)newman


131.Vize2:Aşağıdaki kuramcılardan hangisi stres ve adaptasyon kuramcılarından değildir?

a)Orlando b)roy **c)newman d)orem e)abedellah


132.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi toplum bazında kullanılan hemşirelik sınıflama sistemidir?

a)NIC b)ICNP c)NANDA **d)OMAHA E)NOC


133.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi ilk milli hemşire okuludur?

a)ege üniversitesi hemşirelik yüksek okulu

b)şişli çocuk hastanesi hemşirelik okulu

c)küçük hemsireyiz okulu

d)amiral bristol özel hemşire hastabakıcılık okulu

**e)kızılay hemşire okulu


134.Vize2:“hemşirelik üzerine notlar” adlı eser aşağıdaki kuramcılardan hangisine aittir

a)martha roger **b)f. Nigthengel c)doroty orem

d)virginya henderson e)faye g. Abdellah


135.Vize2:F. Nigtengele in hemşirelik kuramının oluşmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

a)bilim b)feminizm c)savaşlar d)din **e)hepsi


136.Vize2:F.Nigtingale in çevre kavramı ile ilgili düşüncelerinden hangisi yanlıştır?

a)Nigtengele özellikle fiziksel çevrenin üzerinde durmuştur

b)Nigtingale göre tıbbi müdahale çevre koşulları kontrol altına alınmadan iyileştirici etkiye sahip değildir

c)Nigtingale göre fiziksel psikolojik ve sosyal çevre etkileşim halindedir.

d)Nigtengale çevrenin iyileştirici özelliğine vurgu yapmıştır

**e)çevre , sağlıklı-hasta bireyin adaptasyon sistemidir.


137.Vize2:-Nigtengale kuramında “bireyin iyileşmesinde bireyin iyileşmesinde yardım edici çevre sağlayan süreç” şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

a)hastalık **b)hemşirelik c)çevre d)sağlık e)insan


138.Vize2:virginya henderson a göre hemşirenin temel fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

a)bireyin kültürel değerlerini ortaya çıkarmak

b)bireyin çevresini düzenlemek

c)bireyin bağımsızlığını arttırmak

**d)bireye gereksinimleri doğrultusunda yardım etmek

e)hastanın tıbbi müdahalesini gerçekleştirmek


139.Vize2:-wirginya hendersonun hemşirelik kuramında özellikle yararlandığı kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

a)thorndike **b)maslow c)erikson d)freude e)hiçbiri


140.Vize2:öz-bakım kuramının kurucusu aşağıdaki kuramcılardan hangisidir?

a)sister calista roy **b)doraty orem c)Abraham maslow

d)karen horney e)joyce travelbee


141.Vize2:Öz- bakım kuramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)öz bakım çevre değer kültür gibi pek çok faktörden etkilenir

b)öz bakım bireyin sağlığının devamı için üzerine düşeni yapma çabasıdır

c)farklı gelişimsel dönemler farklı öz bakım uygulamaları gerektirir

**d)hemşire bireyin bakımının niçin ve ne zaman gerekli olduğunu açıklar

e)öz bakım sağlığın geliştirilmesi sürdürülmesinde önemli bir motivasyon kaynağıdır


142.Vize2:rogers ın kuramına göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)rogersın sentezinde enerji alanı çevreye ait bir özelliktir

b)çevre ve insan ilişkisi belli zamanlarda kesintiye uğrar

**c)enerji alanı sonsuzdur ve küçültülemez

d)insan kapalı bir sistemdir

e)insan yaşamının çok yönlü olması tamamlayıcılık ilkesi ile ilgilidir


143.Vize2: günlük yaşam aktiviteleri modeli(GYA) için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a)yaşam modelini oluşturan unsurlar GYA ni etkilemez

**b)GYA modeli hemşirelik uygulamalarına temel olan rahatlama ve koruma işlevlerini temel alır

c)modeldeki GYA leri birbirini etkilemez

d)GYA Modeli yalnızca sağlıklı bireylere yönelik aktiviteleri kapsar

e)GYA modeli yalnızca belli bir hemşirelik durumlarına uygulanabilir.

144.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi “yaşam modeli”ni oluşturan unsurlardan biri değildir?

**a)çevre güvenliği b)GYA c)bağımlılık bağımsızlık dizgesi

d)yaşam süresi e)GYA yı etkileyen faktörler


145.Vize2:Aşağıdaki hemşirelik modellerinden hangisi marjory gorden a aittir?

**a)fonksiyonel sağlık örüntüleri modeli b)sistemler modeli

c)çevre modeli d)kişiler arası etkileşim modeli e)gereksinim modeli


146.Vize2:Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel sağlık örüntülerini etkileyen faktörlerden biridir?

a)sanitasyon b)havalandırma c)gürültü d)aydınlatma **e)yaş


147.Vize2:-roper,logan,tirneyin modeli kurgularken yararlandıkları hipotezlerden değildir

**a)potansiyel problem kavramı sadece sağlığı koruma ve geliştirmeyi içerir

b)birey yetişkinliğe doğru geliştikçe bağımsız hale gelir

c)hemşireler multiprofesyonel sağlık ekibinin bir üyesidir

d) birey yaşam süresinin her safhasında değerlidir

e)gya yaşamda bireyselliğe bağlı olarak farklı şekillerde gerçekleştirilir


148.Vize2:hangisi hemşireliğin temel kavramlarından değildir?

a-hasta-sağlık b-hemşirelik **c-bakım d-insan e-çevre


149.Vize2:-Henderson’ın görüşleriyle ilgili hangisi yanlıştır?

A.Bireyin sağlık durumu bağımsızlık derecesini ifade eder.

B.Toplum, bakımının hemşire tarafından sağlanmasını ister.

**C.Toplum için standart hemşirelik hizmeti planlamalıdır

D.Hemşireliğin kendine özgü işlevi vardır

E.Sağlık ekibinin merkezinde hasta/sağlıklı bireyin olması hedeflenir


150.Vize2: hangisi doretha oremin varsayımlarından değildir?

** a-bireyin içinde önceden süregelen tek şey yaşama arzusudur

b-birey kendi yaşam biçimini düzenler

c-birey başkalarının sağlığı için sorumluluk alabilmelidir

d-birey canlı kalmaya çalışır

e-gereksinimlerini karşılama gücü ve isteğine sahiptir?


151.Vize2:rogerin üniter insan kuramına göre 'insan ve çevresi arasındaki sürekliliği' ifade eden hemodinamik ilke aşağıdakilerden hangisidir?

**a—tanımlayıcılık b—sarmallık c--enerji alanı d--yansıma

e-dört boyutluluk?
152. Vize2: AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BİREYİN KENDİSİNİ FİZİKSEL SOSYAL VE PSİKOLOJİK OLARAK NASIL HİSSETTİĞİNİ İFADE EDENSAĞLIK DURUMUDUR?

***a)subjektif sağlık b)objektif sağlık c)pozitif sağlık d)nötral sağlık

e)negatif sağlık

153. Vize2: BİREY VEYA TOPLUMUN YANLIŞ YADA EKSİK SAĞLIK UYGULAMALARINI DEĞİŞTİRME VE BİREYLERE YENİ SAĞLIK DAVRANIŞLARI KAZANDIRMA AMAÇLIYAN HEMŞİRELİK ROLÜ HANGİSİDİR? a)uzmanlık rolu b)koordinatörlük rolü c)danışmanlık rolü d)araştırıcı rolü

***e)değişim ajanı rolü


154.Vize2: Aşağıdakilerden hangisi sistem kuramcısıdır? a)Dorethea Orem b)Florence Nightingale c)Virgina Henderson **d) Martha Rogers e) Abraham Maslow


155.Vize2: Aşağıdakilerden hangisi varoluşculuğu vurgulayan felsefi akımdır? a) Hümanizm ***b) Egzistansializm c) Naturalizm d) Realizm e) Romantizm


156. Vize2: Hemşireliği yardım edici çevre olarak tanımlayan kuramcı kimdir? **a) F.Nigtingale


157.Vize1: Deneysel Eleştirisel ve gerçekçi olma ile ilgili değer türü aşağıdakilerden hangisidir? **a) Kurumsal Değer


158.Vize 1: Kendine olumlu bir hemşirelik imajı geliştirecek şekilde tutum sergilemek hangi değer türüne örnek davranış olarak gösterilebilir? ** a) Estetik


159.Vize 1:Aşağıdakilerden hangisi insanın yaşamına, haklarına duygu ve düşüncelerine onuruna saygı duymayı ifade eden etik anlayıştır? **a)İnsan Onuruna Saygı


160. Vize1: Aşağıdakilerden hangisi muayene ve laboratuar testleri ile bireyin sağlıklı olma durumunu tanımlar **a) Objektif sağlık


161. Vize1)AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ İNSANIN PSİKOLOJİK YÖNLERİNDEN BİRİ


DEĞİLDİR


CEVAP=öğretim
162. Vize1) JEAN PİAGETİN KURAMINA GÖRE ÇOCUĞUN MANTIKSAL DÜŞÜNME


YETENEĞİ GELİŞEREK BEN MERKEZLİKTEN UZAKLAŞTIĞI DÖNEM


AŞAGIDAKİLERDEN HANGİSİDiR


CEVAP=somut işlemler dönemi
163. Vize1) AŞAGIDAKİLERDEN HANGİSİ BEDEN DIŞI BİYOLOJİK ÇEVRE İÇİNDE


SAYILAMAZ


CEVAP=cinsiyet
164. Vize1) SAĞLIĞI TEMEL GEREKSİNİMLERİN BAĞIMSIZ OLARAK KARŞILANMASI


OLARAK TANIMLAYAN KURAMCI AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİDiR


CEVAP=virgina hendersen
165. Vize1) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ REHABİLİTASYON VE ÖZEL BAKIM


HEMŞİRESİNİN GÖREVLERİNDEN DEĞİLDİR


CEVAP=sağlığın korunması kapsamında aşılama proğramlarında görev almak
166. Vize1) AŞAĞIDAKİLERDEN HANGİSİ BİR BİLİM İNSANI OLARAK HEMŞİRENİN


SAHİP OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLERDEN DEĞİLDİR?
167. ÜS 25): Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin değerlendirme aşaması için doğru değildir. **a) Hemşirelik sürecinin değerlendirme aşamasındaki hedefler gerçekleştirilmiş olabilir.
168 ÜS 25):Aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin uygulama aşaması için doğru değildir? a) proplemin etiyolojisine yönelik girişimlerde bulunulmalıdır. B) Problemin tipine göre uygulamanın amacı değişir. **c) her hastanın problemi için aynı girişim uygulanır d) uygulama öncesi mutlaka hasta bilgilendirilmelidir. e) uygulamalar kaydedilmelidir.


169 ÜS 25):aşağıdakilerden hangisi hemşirelik sürecinin planlama aşamasının amaçlarından değildir?


a) Bakım planının yazılması b) Bakım amaçlarının belirlenmesi


c) Hemşirelik girişimlerine karar verilmesi d) Önceliklerin belirlenmesi **e) Hemşirelik grişimlerinin uygulanması
170.ÜS 25): Aşağıdakilerden hangisi birinci öncelikli problemlerden biridir?


a)Akut Ağrı **b)Hava Yolları Problemi c)Mental durum değişiklikleri


d)Anormal laboratuar bulguları e) Enfeksiyon riski
171.ÜS 26): Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ögelerinden biri değildir?


a)Kaynak b) Alıcı **c) Empati d) Kanal e)Mesaj


172.ÜS 26): Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


**a) Hasta ile etkin bir iletişim kurulabilmesi için ortamın ısısı ışığı ve havalandırması iyi olmalı
173. ÜS 26): Aşağıdaki faktörlerden hangisi iletişimi etkileyen çevresel faktörlerden biridir?


**a) Oksijenasyon
174. ÜS 27): Aşağıdakilerden hangisi etkin kayıt ve raporun özelliklerinden biri değildir?


a)Yasal belge **b) Doğru ve güvenirlik (Atauzem doğru Kabul etmiş )


c)teslimleri kolaylaştırır d)Çeşitli kısaltmalar kullanılır.


E) Yalnızca dosyalar şeklinde arşivlenir
175.ÜS27): Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


**a) Bilimsel ve yönetsel gerekli tüm bilgiler içermelidir.
176.ÜS27): Aşağıdaki ifadelerden hangisi kaydın organizasyon özelliğini tanımlamaktadır?


**a) Kayıtların tarih ve saat sırasına göre tutulmasıdır.

Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Hemşirelik Felsefesi - Çaylan Pektekin Bilgili Kitap Tanıtımı 0 04-29-2013 12:21
Temel Kavramlar 2 - Çetin Özbey Leyll-A Kitap Tanıtımı 0 02-25-2013 14:20
Atauzem - Biyo İstatistik Deneme Soruları ChAtlackGirlL Dersler Genel 0 09-17-2010 16:45
Psikanaliz Temel Kavramlar shekerkisS Genel Sağlık 0 06-14-2010 14:31
Atauzem Hemşirelik Dersleri giray41 Dersler Genel 0 05-26-2010 09:50Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose