AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Vee Ders.. > Dersler.. > Dersler Genel

İlk ve Orta Öğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenciye İlişkin Kanun

Dersler Genel
İlk ve Orta Öğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenciye İlişkin Kanun, ve İlk ve Orta Öğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenciye İlişkin Kanun bursluluk kaç sene alınır, bursluluk kaç yıl alınır, bursluluk kaç yıl alınıyor, bursluluk ödemeleri, devlet parasiz bursu, devlet parasız bursluluk ödemeleri, devlet yatılı bursluluk sınavı parası ne kadar, devletyatılıburs sonuçları, ilköğretim devlet bursu nasıl alınır, ortaöğretim bursluluk sınavı 2011, ortaöğretim devlet bursu nasıl alınır, parasız yatılılık ve bursluluk sınavı ödemeleri, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
05-25-2010 20:20 Yazan: Bilgili
İlk ve Orta Öğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenciye İlişkin Kanun

İlk ve Orta Öğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenciye İlişkin Kanun

Sponsorlu Bağlantılar

İlk ve Orta Öğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenciye İlişkin Kanun
İlk ve Orta Öğretim Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenciye İlişkin Kanun,


İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİMDE PARASIZ YATILI VEYA BURSLU ÖĞRENCİ OKUTMA VE BUNLARA YAPILACAK SOSYAL YARDIMLARA İLİŞKİN KANUN


Kanun Numarası : 2684


Resmi Gazetede Yayım Tarihi ve Sayısı : 19/06/1982-17729


KISIM - I


Genel Esaslar


Amaç


Madde 1- Bu Kanunun amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrencilerin parasız yatılı veya burslu okumalarına ve bunlara yapılacak sosyal yardımlara ilişkin esasları düzenlemektir.


Kapsam


Madde 2- Bu Kanun, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okumaya hak kazanan öğrencileri kapsar.


Tanımlar


Madde 3- Bu Kanunda geçen #59


"Parasız yatılı okuma", sözünden, bu Kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında karşılıklı olarak barındırılmak, beslenmek, giydirilmek ve kendilerine harçlık verilmek suretiyle okutulmaları #59


"Burslu okuma", sözünden, bu Kanunda belirtilen şartları taşıyan öğrencilerin ilköğretim ikinci kademe ve orta öğretim kurumlarında Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilecek miktarda karşılıksız olarak para yardımı yapılması suretiyle okutulmaları #59 anlaşılır.


KISIM-II


Parasız Yatılı ve Burslu Okuma İle İlgili Hükümler


Parasız Yatılı ve Burslu Okuyacak Öğrencilerin Tespiti


Madde 4- Millî Eğitim Bakanlığı, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında, kalkınma planlarında öngörülen hedefler doğrultusunda parasız yatılı ve burslu öğrenci okutur. Parasız yatılı ve burslu okumak için maddî imkanlardan yoksun ve başarılı olmak esastır. Ancak, sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe kabul edilenler ile () 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanuna göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden, parasız yatılı veya burslu okumak isteyenlerin ailelerinin maddî durumları dikkate alınmaz.


Parasız yatılı ve burslu öğrenci kontenjanları illerin, gelişmişlik durumları ve öğrenci sayıları dikkate alınarak her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir.


Parasız yatılı okuma veya burslu okuma hakkından yararlanacak öğrencilere ait kontenjanların, () 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanunda yer alan korunmaya muhtaç çocuklar, öğretmen çocukları ve oturdukları yerde ilköğretim kurumu bulunmadığından öğrenim hakkından yararlanamayan çocuklar için tespitine ve bunlara ait yüzdeler karşılığındaki sayıların belirlenmesine dair esaslar yönetmelikle belirlenir.


Parasız yatılı olarak okutulacak veya burs verilecek öğrencilerin sayısı, seçilmeleri, sınavları ve kabulleri ile ilgili esaslar her yıl Millî Eğitim Bakanlığınca ilan edilir.


Sınavsız Olarak Parasız Yatılı Alınacak Öğrenciler


Madde 5- Durumları 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunun 65. maddesinin (d) fıkrası, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun, 2453 sayılı Yurt Dışında Görevli Personele Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile 2566 sayılı Bazı Kamu Görevlilerine Nakdi Tazminat Verilmesi ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Hükümlerine uyan kişilerin çocukları #59 doğal afetler, savaş ve olağanüstü haller sebebiyle korunmaya muhtaç duruma düşmüş olan çocuklar ve ayrıca görev yaptıkları yerde çocuğunun devam edeceği düzeyde okul bulunmayan öğretmenlerin çocuklarından Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek kontenjan kadarı sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar. Ancak, bu gibi öğrencilerden özel giriş sınavı ve kayıt kabul şartları bulunan eğitim-öğretim kurumlarına alınacakların, bu kurumların kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve sınavlarını kazanmaları gereklidir.


(Ek: 09/11/1983 2947 K/l.md.) Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenecek esaslar ve kontenjan dahilinde, Başbakanlığın müsaadesi alınarak yabancı uyruklu öğrencilere de sınavsız olarak parasız yatılılık hakkı tanınabilir.


(Ek:03/12/1992-3857K)

Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilenler dışında Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilecek yerlerde görev yapan öğretmenlerin çocukları da sınavsız olarak parasız yatılı öğrenciliğe alınırlar.


Parasız Yatılı veya Burslu Okuma Süresi


Madde 6- Durumları 11. madde hükümleri dışında kaldığı sürece, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu okuyan öğrencinin parasız yatılı veya burslu okuma durumu orta öğretimini tamamlayıncaya kadar devam eder.


Burs Ödeme


Madde 7- (Değişik: 07/02/1990-3612 K/56. md.) Temel eğitim ikinci kademe ve ortaöğretim kurumları öğrencilerine Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığınca müştereken tespit edilen miktar kadar burs verilir.


Burslu öğrencilerin bursları, burs almaya hak kazandıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren okullarınca ödenir. Ödemeye tatil aylarında da devam olunur.


Son sınıf öğrencilerinden okulu bitirenlerin bursları, güz dönemi sınavlarının sona erdiği tarihi takip eden aybaşında kesilir. Ancak, ilköğretim ikinci kademe son sınıf öğrencilerinin bursları orta öğretim kurumlarına devam etmeleri halinde kesilmez. Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.


Parasız Yatılı ve Burslu Okuma Arasında Geçişler


Madde 8- Bir defaya mahsus olmak üzere parasız yatılı öğrenciler burslu, burslu öğrenciler parasız yatılı öğrenciliğe geçirilebilir.


Başka Kurum Burslarından Faydalanma


Madde 9- Parasız yatılı veya burslu okuma imkanından faydalanan öğrenciler, başka kurumlarca verilen bursu seçtikleri takdirde bu kanunda öngörülen parasız yatılı veya burslu okuma haklarından faydalanamazlar.

Sosyal Yardımlar


Madde 10- Parasız yatılı öğrencilere eğitim araç ve gereçleri, yiyecek, giyecek, harçlık ve diğer ihtiyaçları ile ilgili sosyal yardımlar yapılır.


Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin muayene ve tedavi giderleri Millî Eğitim Bakanlığınca karşılanır.


Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenciliğin Sona Ermesi


Madde 11- Aşağıdaki hallerde parasız yatılı veya burslu okuma hakkı sona erer:


a) İlköğretim kurumlarının birinci ve ikinci kademesi ile orta öğretim kurumlarındaki öğrenimlerinin her birinde bir defadan fazla bir üst sınıfa devam etme hakkını kazanamamak,


b) Taksirli suçlar ile kabahat nevinden olanlar hariç olmak üzere ertelenmiş olsa dahi bir

suçtan dolayı mahkum olmak.


c) Bir öğretim yılı veya daha fazla okul ile ilişiğini kesen disiplin cezası almış olmak,


d) Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilebilir bir mazerete dayanmaksızın kendiliğinden öğrenimini terk ederek okuldan ayrılmak.


e) Parasız yatılı veya burslu okumaktan vazgeçmek.


Tatil Aylarında Okulda Kalacak Öğrenciler


Madde 12- Tatil aylarında parasız yatılı öğrencilerden kalacak yeri olmayanların okullarda veya belli yerlerde toplanmak suretiyle barındırmalarına ve sosyal yardımlardan faydalandırılmalarına devam olunur.


Parasız Yatılı ve Burslu Okumanın Karşılıksız Oluşu


Madde 13- Bu Kanun hükümlerine göre parasız yatılı veya burslu okumak suretiyle okulu bitirenlerle herhangi bir sebeple okuldan ayrılan öğrenciler hiçbir şekilde mecburî hizmet, tazminat veya geri ödeme ile yükümlü tutulmazlar.


KISIM III


Çeşitli Hükümler


Yönetmelik


Madde 14- İlköğretim ve orta öğretim kurumlarının parasız yatılı veya burslu olarak alınacak öğrencilerde aranacak şartlara #59 seçme sıralama sınavlarına #59 kontenjanların tespiti ile dağıtımına #59 parasız yatılı öğrencilikten burslu öğrenciliğe, burslu öğrencilikten parasız yatılı öğrenciliğe geçirilmeye #59 sosyal yardımlara #59 parasız yatılı veya burslu öğrenciliğin sona ermesine #59 parasız yatılı veya burslu öğrencilerin bir okuldan başka bir okula nakillerine ilişkin hususlarla bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay içinde Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.


Yürürlükten Kaldırılan Kanunlar


Madde 15- Aşağıdaki kanunlar yürürlükten kaldırılmıştır.


a) 08/06/1926 tarih ve 915 sayılı Lise ve Orta Mekteplere Alınacak Leyli Meccani Talebe Hakkında Kanun ile bu Kanuna Müzeyyel 19/05/1932 tarih ve 1907 sayılı Kanun.


b) 05/05/1928 tarih ve 1237 sayılı Meccani Leyli Talebenin Mecburî Hizmetlerine Dair Kanun ile bu Kanuna Müzeyyel 30/05/1929 tarih ve 1484 sayılı ve 25/05/1938 tarih ve 3400 sayılı kanunlar.


Ek Madde 1- C09/11/1983- 2947 sayılı Kanunun 2. maddesi hükmü olup, ek maddeye

çevrilerek teselsül için numaralandırılmıştır.)


2684 sayılı Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda ve diğer kanunlarda geçen "Temel eğitim "deyimi "İlköğretim" olarak değiştirilmiştir.


Geçici Madde 1- Bu Kanunun yayımı tarihinden önce ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında parasız yatılı veya burslu olarak öğrenimlerine devam etmekte olanlar bu Kanun hükümlerinden, daha önce okuldan her ne sebeple olursa olsun ayrılmış veya mezun olmuş öğrenciler ise bu Kanunun sadece 13. maddesi hükmünden faydalanırlar. Ancak, Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmiş olan parasız yatılı veya burs karşılığı paralar geri verilmez ve hizmet karşılığı aranmaz.


Geçici Madde 2- Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelik yürürlüğe konuluncaya kadar mevcut yönetmeliğin bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.


Geçici Madde 3- Parasız yatılı okulların kapasitelerinin artırılması maksadıyla beş yıllık bir plan hazırlanır ve bunun uygulanması için bütçede yeterli ödenek ayrılır. Öngörülen kapasiteye ulaşıncaya kadar öğretmen çocuklarından sınavsız olarak parasız yatılı alınacak öğrenciler için boş pansiyon kapasitelerinden yararlanılır.


Yürürlük


Madde 16- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme


Madde 17- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


() 09/11/1983 tarih ve 2947 sayılı, Kanunun 2. maddesi ile bu Kanuna eklenen Ek l. madde ile, bu Kanunda geçen "temel eğitim"deyimi, "ilköğretim" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


() 27/05/1983 tarih ve 18059 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunun yürürlüğe girmesiyle, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun yürürlükten kalkmıştır


kaynak:bilecik refik arslan öztürk fen lisesi sitesi


devlet yatili

devlet parasız yatılı

devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavı

devlet parasız yatılı sınav sonuçları

devlet parasız yatılı sınavı

devlet parasiz yatili

devlet parasız yatılı ve bursluluk

devlet parasız yatılı bursluluk sınavı

devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavı sonuçları

devlet yatılı bursluluk sınavı

2007 devlet parasız yatılı

devlet parasız yatılı sonuçları

devlet parasız yatılı sınavı sonuçları

devlet parasız yatılı ve bursluluk sınav sonuçları

devlet yatılı ve bursluluk sınavı

devlet parasız yatılı bursluluk

2007 devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavı

devlet yatılı

devlet parasız yatılı sınav sonucu

devlet parasız yatılı bursluluk sınavı sonuçları

2007 devlet parasız yatılı sınav sonuçları

2007 devlet parasız yatılı ve bursluluk sınavı sonuçları

devlet parasız yatılı okulu

devlet yatılı bursluluk

devlet parasız yatılı sınavları

devlet parasiz yatili sinav sonuçlari

devlet yatılı bursluluk sınavı sonuçları

devlet parasız yatılı sınav soruları

devlet parasız yatılı okulları

devlet parasız yatılı sınav

devlet parasız yatılı bursluluk sınav sonuçları

2007 devlet parasız yatılı sınavı

devlet parasiz yatili ve bursluluk sinavi

devlet parasiz yatili sinavi

devlet parasız yatılı burs

devlet yatılı burs

devlet yatılı ve bursluluk sınavı sonuçları

devlet parasız yatılı okul

devlet yatılı bursluk sınavı

devlet parasiz yatili ve bursluluk

devlet yatılı bursluluk sınav sonuçları

2007 devlet parasız yatılı bursluluk sınavı


Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Öğrenci Geçiş Yönergesi UzZMaN Dersler Genel 0 09-27-2010 13:45
Yurtdışında burslu eğitim imkanı! Avea Eğitim 0 12-06-2009 16:29
Çalışkan öğrenciye müjde! Avea Eğitim 0 12-06-2009 16:28
Öğrenciye Hitabe Vodafone Komikler.. 0 12-04-2009 15:39
Işte bir arifiye aölli parasız yatılı Asena Komik Resimler ve Karikatürler 2 11-21-2008 21:35Powered By vBulletin® Copyright ©2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose