AnadoluTayfası.Net ( ATN )
Ah dünya, sen neden böylesin.. Arada bir gülen görmesem, ölesim geliyor, ölesim..
Geri git   AnadoluTayfası.Net ( ATN ) > Yaşama Dair > Dini Bölüm & İslam Dünyası > Allahü Teala

Esmaül hüsna anlam-sayi ve havaslari

Allahü Teala
Esmaül hüsna anlam-sayi ve havaslari, Esmaül hüsna anlam-sayi ve havaslari Allah – 66 O'nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır. Er Rahman – 298 Yarattığı bütün canlılara nimetler veren,bütün mahlukatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kafir olsun hiçbir mahlukatından esirgemeyen demektir. Er Rahim – 258 Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek demektir. El Melik – 90 Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün ve Esmaül hüsna anlam-sayi ve havaslari esma hüsna sayıları, esmail hüsna sayıları, esmaül hüsna sayıları, esmaül hüsna ve sayıları, esmaül hüsnanın sayıları, içkiden kurtaran dua, içkiden kurtaran dualar, kumardan kurtaran dua, kötü huydan kurtaran dua, kötü huylardan kurtaran dua, sayılarla esmaül hüsna, hakkında bilgiler ve daha fazlasını içeriyor.. Devamını Oku...

 
01-05-2010 19:19 Yazan: RamizZz
Esmaül hüsna anlam-sayi ve havaslari

Esmaül hüsna anlam-sayi ve havaslari

Sponsorlu Bağlantılar

Allah – 66

O'nun zati ve özel ismidir. Her şeyin gerçek mabudu anlamındadır. Diğer isimleri, fiilleri, sıfatları ve tecellileri kendinde barındırır.Er Rahman – 298

Yarattığı bütün canlılara nimetler veren,bütün mahlukatı rızıklandıran ve bunları Müslüman olsun kafir olsun hiçbir mahlukatından esirgemeyen demektir.Er Rahim – 258

Kıyamet günü sadece Müslümanlara nimetler verecek sadece, onların günahlarını affedecek ve merhamet edecek demektir.El Melik – 90

Mülkün, her şeyin mutlak hakimi, bütün kainatın hükümdarı, gerçek sahibi ve sahip olduğu her şeyin üzerinde tüm tasarrufa sahip olan demektir.El Kudüs – 170

Bütün eksikliklerden arınmış, temiz hiç bir lekesi olmayan, bütün mahlukatını maddi ve manevi kirlerden arındıran,aynı zamanda bu tip beşeri sıfatlardan münezzeh, en Mukaddes olan demektir.Es Selam – 131

Kullarını her türlü tehlikelerden, korkulardan kurtaran, selamete, emniyete çıkaran ve kendisi her çeşit afetlerden, kederlerden ve bu tür beşeri olaylardan münezzeh olan demektir.El Mü'min – 137

Kalplerde iman nurunu yakan, onlardaki şüphe ve tereddütleri yok eden, kullarına iman veren, tüm korkularından emniyete kavuşturan demektir.El Muheymin – 145

Bütün yarattıklarını ilim ve kontrolü altında tutan, gören, gözetip koruyan, itaatkar kullarının sevaplarını eksiltmeden, mükafatlarını daima veren demektir.El Aziz – 94

Sonsuz izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız , her şeye galip, en yüce ve en üstün olan demektir.El Cebbar – 206

Azamet ve kudret sahibi, istediğini yapmaya muktedir olan, ulaşılmaz, azametli, kullarının eksikliklerini tamamlayan, ihtiyaçlarını karşılayan, işlerini düzelten ve bunları yapmakta çok güçlü olan demektir.El Mütekebbir – 662

Sonsuz büyüklük azamet sahibi, her şeyde büyüklüğünü gösteren ve yarattıklarıyla bunu ortaya koyan demektir.El Halik – 731

Yaratan, yoktan var eden, buna her an devam eden ve yaratmada eşi olmayan demektir.El Bari – 214

Her şeyi kusursuz ve bir örneğe ihtiyaç duymadan birbirine uygun yaratan demektir.El Musavvir – 336

Şekil veren, tasvir eden, her şeye kendine has özellikler ve en güzel şekiller veren demektir.El Gaffar – 1281

Kullarını affeden, mağfireti çok, kullarının günahlarını örten ve bağışlayan demektir.El Kahhar – 306

Her şeye galip gelen, bütün düşmanlarını ve isyankarları kahredebilecek, herkese ve her şeye her istediğini yapacak güçte olan demektir.El Vehhab – 14

Her türlü nimetleri karşılıksız veren, çok fazla ihsan eden ve çok bağışlayan demektirEr Rezzak – 308

Yarattıklarının rızkını yaratan, tekrar tekrar karşılıksız veren ve ihtiyaçlarını karşılayan demektir.El Fettah – 489

Kullarının her türlü maddi ve manevi sorunlardan kurtarmak için kapıları hikmetle açan demektir.El Alim – 150

Gizli, açık her şeyi çok iyi ve hakkıyla bilen, ilmi ezeli ve ebedi olan demektir.El Kabid – 903

Ruhları kabzeden, İstediğinin maddi ve manevi rızkını daraltan, dilediğine maddi ve manevi darlık veren demektir.El Basıt – 72

İstediğinin maddi ve manevi rızkını açan, genişleten, ferahlık veren demektir.El Hafid – 1481

Aşağıya indiren, alçaltan, değerlerini, derecelerini azaltan, zillete düşüren demektir.Er Rafi'– 351

Yukarı kaldıran, değerleri ve dereceleri yükselten, şeref veren demektir.El Muiz – 117

İzzet veren, yükselten, şereflendiren, aziz kılan demektirEl Muzil – 770

Alçaltan, zillete düşüren, zillet veren, hor ve hakir eden, adileştiren demektir.Es Semi’ – 180

İşitici, gizli açık her şeyi işiten, kullarının tün Dualarını duyan demektir.El Basir – 302

Gören, gizli, açık her şeyi bütün incelikleriyle gören demektirEl Hakem – 68

Hükmedici, hüküm veren, hakkı yerine getiren, haklıyla haksızı kesin sınırlarla ayıran, bilgisi ve adaletiyle nihai hüküm veren demektir.El Adl – 104

Çok adaletli, herkese tam hakkını veren ve hak ile hükmeden demektirEl Latif – 129

Lütfeden, kerem sahibi olan herkese her istediğini bol bol veren ve bunları karşılıksız yapan demektir.El Habir – 812

Gizli açık her şeyi bilen ve her şeyden haberdar olan demek.El Halim – 88

Cezada aceleci olmayan, tövbe etmeleri için zaman tanıyan, kullarına karşı yumuşaklıkla muamele eden, hilim sahibi olan demektir.El Azim – 1020

Sonsuz büyük, yüce, çok ileri, büyüklükte benzeri olmayan demektir.El Gafur – 1286

Kullarının günahlarını çok bağışlayan, örten, perdeleyen affı, mağfireti çok demektir.Eş Şekur – 526

Kullarının şükürlerini kabul eden, az amele çok sevap veren demektir.El Aliyyu – 110

Yücelikte sonsuz, her şeyden üstün, her şeyiyle yüce olan demektir.El Kebir – 232

Mutlak büyük, büyüklüğüne eş olmayan, kemalinin ve büyüklüğünün sınırı olmayan demektir.El Hafiz – 998

Her şeyi koruyan, gözeten, muhafaza eden, denetleyen ve belalardan koruyan demektir.El Mukit – 550

Bütün canlıların gerekli gıdasını, rızkını ve gereken tüm ihtiyaçlarını gerektiği kadar veren, muhafaza eden ve hiçbir ameli zayi etmeyen demektir.El Hasib – 80

Kullarının hesabını görecek olan, onların hayatları boyunca yaptıklarını teferruatlarıyla bilen ve hesap görmek için yeterli olan demektir.El Celil – 73

Ululuk, celalet ve büyüklük sahibi olan demektir.El Kerim – 270

Çok latif, iyilik, cömert ve ihsan sahibi ve bunları karşılıksız yapan demektir.Er Rakib – 312

Yarattıklarını her an takip eden gözeten ve onları kendi başlarına bırakmayan demektir.El Mücib – 55

Kullarının kendisine yaptığı bütün Dua ve niyazlara karşılık veren demektir.El Vasi' – 137

İlmi, rahmeti, lütfu, kudreti, af ve mağfireti sonsuz, tükenmeyen, geniş ve rahmeti her şeyi kuşatmış demektir.El Hakim – 78

Bütün işlerinde hikmetli, mevcudatın hakikatına vakıf olan, hüküm sahibi, iş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan demektir.El Vedud – 20

Çok şefkatli, kendisine yönelen kullarını seven dostluğa ve sevilmeye tek layık olan demektir.El Mecid – 57

Şanı büyük,şerefli, yüksek, hakimiyeti ikramı sonsuz ve her şeye galib olan demektir.El Bais – 573

Öldükten sonra dirilten ve insanlığa hidayet için Peygamberler gönderen demektir.Eş Şehid – 319

Her yerde, her zaman hazır olan, her şeyi gören, ondan hiçbir şey saklı olmayan ve hiçbir şeyi unutmayan, ilminden asla bir şey kaybolmayan,bütün şeyler ilminde hazır olan demektir.El Hak – 108

Hakkı ve hakikati otaya koyan onun varlığını koruyan,varlığı hiç değişmeyen, hiç yok olmayan, ibadete layık olan ve gerçek olan demektir.El Vekil – 66

Kendine tevekkül eden kullarının işlerini gören, onlara yardımcı olan ve her isteklerine vekalet eden demektir.El Kavi – 116

Gücü ve kuvveti sonsuz, her şeye gücü yeten, kudretli ve güçlü demektirEl Metin – 500

Çok sağlam, güçlü, kuvvetli, sarsılmaz ve kendisine güvenilen demektir.El Veli – 46

Müminlerin, sevdiği kullarının dostu olan demektir.El Hamid – 62

Çok övülen, çok şükredilen her varlığın kendi diliyle şükür ettiği ve şükür ve hamde tek layık olan demektir.El Muhsi – 148

Sayan,yarattıklarının sayısını tek tek ve her yönüyle bilen demektir.El Mubdi – 57

Yarattıklarını ilk olarak maddesiz ve örneksiz olarak yaratan demektir.El Muid – 124

Yarattıklarını öldürdükten yok ettikten sonra tekrar dirilten demektir.El Muhyi – 68

Hayat verici, ilk yaradılışta, öldükten sonra yine diriltmede ve bütün aşamalarda hayat,sağlık ve yaşamak için gereken her şeyi veren demektir.El Mumit – 490

Yarattığı bütün canlıların ölümünü yaratan demektir.El Hay – 18

Ezeli ve ebedi olarak diri, canlı olan, zati hayat olarak tek, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten demektir.El Kayyum – 156

Gökleri, yeri ve her şeyi ayakta tutan, başlangıç, son gibi oluşlardan münezzeh, daima var olan demektir.El Vacid – 14

Vücuda getiren, zengin ve daima mevcud olan demektir.El Macid – 48

Azametli ve şerefli, rahmeti, ihsanı ve keremi bol, lütuf ve cömertliği seven, şanı yüce, ulu demektir.El Vahid – 19

Tek, eşsiz, zatında, sıfatında ve fiiliyatında eşi benzeri ve ortağı olmayan demektir.Es Samed – 134

Herkesin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin kimseye ihtiyacı olmayan, noksanlardan münezzeh demektir.El Kadir – 305

İstediğine istediğini yapamaya gücü yeten, mutlak kudret sahibi demektir.El Muktedir – 744

Gücü her şeye yeten, yarattıkları üzerinde istediğini yapmaya gücü yeten demektir.El Mukaddim – 184

İstediğini maddi ve manevi alanda öne alan, şerefini arttıran demektir.El Muahhir – 847

İstediğini maddi ve manevi alanda arkada bırakan, cezaya müstehak olanların cezalarını da erteleyen demektir.El Evvel – 37

Varlığının evveli, başlangıcı olmayan, her şeyden önce olan demektir.El Ahir – 801

Varlığının sonu olmayan, her şey yok olduktan sonrada varlığı devam edecek, ebedi olan demektir.Ez Zahir – 1106

Görünen, varlığı bütün yarattıklarından anlaşılan, varlığından şüphe duyulmayan demektir.El Muteali – 551

Çok yüce, çok üstün olan, üstünlüğü bildiğimiz hiçbir şeyle ölçülemeyecek olan demektir.El Batın – 62

Gizli, varlığı her şeyden gizli olan ama gizli olan her şeyi bilen buna rağmen varlığı kesinlikle yarattıklarıyla bilinen demektir.El Vali – 47

Yarattıklarının her işini yürüten, kainattaki her şeye sahip, malik ve tasarruf hakkı kendisine ait olan, her şeyi idare eden demektir.El Berr – 202

Kullarına karşı çok şefkatli, lütufu, ihsanı, keremi, iyiliği ve bahşetmesi bol olan, kullarının kolaylığını ve rahatlığını isteyen demektir.Et Tevvab – 409

Tövbeleri kabul eden ve günahları bağışlayan demektir.El Muntekim – 630

Kullarının suçlarının karşılığını adaletiyle cezalandıracak, müstehak olduklarının karşılıklarını verecek olan, haksızlıklara uğramışların intikamlarını alacak olan demektirEl Afuvv – 156

Çok bağışlayan, affı bol, kullarını her zaman affeden ve affedecek olan demektir.Er Rauf – 287

Kullarına çok şefkat, merhamet eden, onlara acıyan, onları esirgeyen ve lütufkar demektir.Malikül Mülkü – 212

Mülkün gerçek, ebedi sahibi ve onun üzerinde tasarrufa sahip tek olan demektir.Zül - Celali Vel – İkram – 1100

Büyüklük, celal, azamet, şeref aynı zamanda lütuf ve kerem sahibi demektir.El Muksit – 209

Adaletle hükmeden ve yaptıklarında her zaman bir uygunluk bir uyum bulunan, hakkı sahibine daima veren demektir.El Cami – 114

İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayan, bir araya getiren demektir.El Gani – 1060

Çok zengin, gerçek zenginliğin sahibi, başkasına ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ama her şey ve herkes ona muhtaç demektir.El Muğni – 1100

İstediğini zengin eden, kullarının tüm ihtiyaçlarını gideren demektir.El Mani’ – 161

Olmasını istemediği şeyleri engelleyen demektir.Ed Darr – 1001

Elem ve zarar verici şeyleri yaratan hikmet gereği dilediğine bela ve zarar veren demektir.En Nafi’u – 201

Fayda ve yarar sağlayan şeyleri yaratan demektir.En Nur – 256

Nuru ışığı yaratan, istediği gönülleri iman nuruyla nurlandıran, alemleri aydınlatan demektir.El Hadi – 20

Hidayet yolunu, doğru yolu gösteren hidayete erdiren demektir.El Bedi’ – 86

Örneği ve benzeri olmayan, emsalsiz şeyler yaratan demektir.El Baki – 113

Varlığının sonu olmayan, ebedi olan demektir.El Varis – 707

Bütün mülklerin, servetlerin gerçek sahibi, herkes olduktan sonra her şey onun olacak demektir.Er Reşid – 514

Doğru ve hayırlı yolu gösteren, bütün işleri bir hikmete ve sebebe göre sonuçlandıran demektir.Es Sabur – 298

Çok sabırlı kullarını hemen cezalandırmayan onların tövbe etmelerinin bekleyen demektir.

----------------------------------------------------------------------------------------------ESMA ÜL HÜSNA’NIN HAVASLARI

Ya Allah : Tüm Duaları kabul olunur, rızkı artar.Ya Rahman : Dünyada ve Ahiret’te Allah’ın (C.C.) sevgisini kazanır, kalbi yumuşar, zulümlerden emin olur, maddi ve manevi nimetlere nail olur.Ya Rahim : Bütün yaratıkların merhametini kazanır, afet ve belalardan kurtulur, kıyamet günü Allah'ın (C.C.) rahmetine nail olur, maddi ve manevi rızkı artar.Ya Melik : Dünyada ve Ahiret’te mevkisi artar, bütün kötülüklerden emin olur, zalimin karşısında güçlü olur, sevilir, sayılır, her yerde sözü geçer ve bir çok sırra vakıf olur.Ya Kuddüs : Ahlakı güzelleşir, kötü davranışlardan içkiden, kumardan, zinadan kurtulur, kalbi temizlenir, ruh hastaları Allah'ın (C.C.) izniyle iyileşir.Ya Selam : Dünya ve Ahiret işlerinde başarı artar, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur, korktuğu şeylerden, düşmandan, zalimden emin olur.Ya Mü’min : Küfürden, şirkten, yalandan, insanların ve cinlerin şerlerinden kurtulur, maddi ve manevi hastalıklar iyileşir.Ya Müheymin : Kalbinde ilim nuru zuhur eder, insanların aklından geçeni anlar, düşmanların şerrinden kurtulur, dileklerine ulaşır.Ya Aziz : Dünya ve Ahiret’te dereceleri artar, insanlar arasında yücelir, herkes tarafından sevilir, rızkı artar, kimseye muhtaç olmaz.Ya Cebbar : Her istediğini her yerde yaptırır, insanlar tarafından sevilir, insanların, cinlerin ve şeytanın şerrinden emin kurtulur,düşmanlarından intikam alır.Ya Mütekebbir : Herkes tarafından sevilir, her türlü beladan kurtulur, maddi ve manevi kazancı artar.Ya Halik : Maddi ve manevi her türlü hastalıklarından kurtulur, işlerinde başarılı olur, tüm sıkıntılarından kurtulur.Ya Bari : Her türlü maddi ve manevi sıkıntılardan ve problemlerden kurtulur, her başladığı işte başarılı olur.Ya Musavvir : Maddi, manevi herhangi bir işte uzmanlaşır, en zor işleri başarır, isteğine erişir.Ya Gaffar : Tüm günahları af olur,bağışlanır, Allah (C.C.) sevgisiyle kalbi nurlanır, günahlardan korunur ve tüm kötü huylardan kurtulur.Ya Kahhar : Düşmanlarına galip gelir, gayri meşruya olan isteği yok olur, şeytani ve nefsani istekleri söner.Ya Vehhab : Hiç zahmetsiz bol rızka erişir, malı mülkü artar, dünyevi ve uhrevi birçok ilime sahibi olur.Ya Rezzak : Hiç umulmadık yerden bol rızk gelir, ömrünün sonuna kadar Allah’tan (C.C.) başka kimseye muhtaç olmaz, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulur.Ya Fettah : Dünyada ve Ahirette tüm kapılar kendine açılır, ticarette başarıya ulaşır, dünyevi ve uhrevi ilimlerde ilerleme kaydeder.Ya Alim : Dünyevi ve uhrevi tüm ilimleri kazanır, hafızası kuvvetlenir, birçok gizli ilimlere ve bilgilere erişir.Ya Kabid : Düşmanların zulmünden, kötü huylardan kurtulur, insanların sevgisine erişir.Ya Basit : Rızkı genişler,mal ve parasının bereketi artar, tüm korkularından kurtulur, herkesin yardımını görür maddi ve manevi dereceleri artar.Ya Hafid : Düşmanların kötülüklerinden kurtulur, kimse ona kötülük edemez ve belalardan korunur.Ya Rafi : Herkes tarafından sevilir, insanların içinde, mevkiinde ve işinde yükselir.Ya Muiz : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir, her yerde sözü geçer, maddi ve manevi dereceleri yükselir.Ya Muzil : Düşmanlarına galip gelir, şerefi artar.Ya Semi' : Duaları kabul olur, gizli, açık her sesi zamanla işitir.Ya Basir : Tüm işlerinde başarı kazanır ve hiçbir konuda aciz kalmaz.Ya Hakem : Haklı davasını kazanır ve Duaları kabul olur.Ya Adl : Haklı davayı kazanır, hakkını alır ve adaleti gerçekleştirir.Ya Latif : Her türlü dilek ve isteğe kavuşur, her türlü hastalıktan kurtulur, insanların ve cinlerin şerrinden emin olur.Ya Habir : Hafızası gelişir, idraki genişler.Ya Halim : Ahlak güzelleşir, hiddeti söndürür, zulüm ve haksızlığa uğramaz.Ya Azim : Her yerde sözü geçer, herkes tarafından sevilir, sayılır, maddi ve manevi dereceleri artar.Ya Gafur : Korktuğu şeylerden emin olur, günahları af olur, kötü huylardan kurtulur.Ya Şekur : İstediği her işte başarılı olur, kısmeti açılır, rızkı artar.Ya Aliy : Dereceleri artar,isteklerine çabuk erişir, maddi ve manevi bütün ilimlere erişir.Ya Kebir : Halk arasında sivrilir, maddi ve manevi büyüklüğe erer.Ya Hafiz : Her türlü bela, afet ve düşmandan madden, nefsen emin olur.Ya Mukit : Muhtaç olunan her türlü talebi elde eder, kazancı artar.Ya Hasib : Düşmanı hor ve zelil eder, Duaları kabul olur, ummadığı yerden rızkı gelir, kimseye boyun eğmez.Ya Celil : Zalimleri hor ve zelil eder, herkes tarafından sevilir.Ya Kerim : Rızkını bol ve çok kolay kazanır, fakirlikten kurtulur, her türlü maddi ve manevi beladan kurtulur.Ya Rakib : Allah’ın (C.C.) sevgisine erişir, hafızası kuvvetlenir, her işte başarılı olur.Ya Mucib : Her türlü Duası kabul olur, kimse isteklerine karşı gelemez.Ya Vasiu : Darlığa düşmez, geçim sıkıntısından ve tüm kötü huylardan kurtulur, malı mülkü artar, ömrü uzar.Ya Hakim : Uzağı görür, ilim ve hikmet sahibi olur, manevi hastalıklardan kurtulur.Ya Vedud : Allah’ın ve tüm insanların sevgisini kazanır.Ya Mecid : İzzeti ve şerefi artar, halk tarafından sevilir hiçbir işinde zorluk çekmez.Ya Bais : İradesi güçlenir, borçlarını öder, alacaklarını alır, ticareti artar.Ya Şehid : İmanı, heybeti artar, halk arasında sevilir, şehitlik mertebesine ulaşır.Ya Hak : Tuttuğu her işi neticelendirir ve o işte sabit kalır, imanda ve ibadetlerde sebatlı olur ve imanlı ölür.Ya Vekil : Allah’ın (C.C.) her türlü yardımı görür, rızkı genişler, her türlü korkudan emin olur.Ya Kavi : Maddi ve manevi her türlü güce kavuşur, her türlü zor işi kolaylıkla halleder.Ya Metin : Maddi ve manevi her konuda sağlam olur, her türlü hastalıktan kurulur.Ya Veli : Her işinde Allah’ın (C.C.) yardımını alır, maddi ve manevi dereceleri artar.Ya Hamid : Ticarette başarılı olur, dünya malı artar, herkes tarafından sevilir.Ya Muhsi : Hafızası kuvvetlenir, zekası artar, doğru kararlar alır.Ya Mubdi : Her işinde muvaffak olur, ummadığı yerlerden maddi ve manevi yardım alır.Ya Muid : Elinden çıkmış veya gelmesini istediği şeyleri geri alır.Ya Muhyi : Her türlü işte başarılı olur, tıbben devası bulunmayan hastalıklara şifa olur.Ya Mumit : Düşmanlardan, zalimlerden intikam alır ve tüm kötü huylardan kurtulur.Ya Hay : Ömrü uzun ve mutlu olur, her yerde sözü geçer sevilir, saygı görür.Ya Kayyum : Maddi ve manevi her isteklerine kavuşur, rızkı artar ve devamlı olur.Ya Vacid : Kazancı artar, elinden çıkmış malı geri gelir.Ya Macid : Malı mülkü artar, rızkı bollaşır.Ya Vahid : Her istediğine erişir, izzeti, şerefi artar, halk arasında sivrilir, kalbi nurlanır.Ya Samed : Allah’tan (C.C.)başka hiç kimseye muhtaç olmaz.Ya Kadir : Yaptığı ve elini her attığı her işte muvaffak olur, insanlar tarafından sevilir ve her işi kusursuz olur.Ya Muktedir : Her işinde güçlü olur, her işi kolay yapar ve her işte başarılı olur.Ya Mukaddim : Maddi ve manevi alanda daima yükselir.Ya Muahhir : Kötü birini mevkisinden veya bulunduğu yerden uzaklaştırır.Ya Evvel : Bütün Duaları kabul olur, her yaptığı işte birinci olur.Ya Ahir : Düşmanı hor, zelil eder ve uzun bir ömüre sahip olur.Ya Zahir : Gizli ve açık her bilgiyi öğrenir ve her zaman düşmanlarını yener.Ya Batın : İç rahatlığı artar ve hayatından mutlu olur.Ya Vali : Halk tarafından sevilir ve sözü dinlenir, herkes işini yapar.Ya Müteali : İzzet ve şerefi artar, her yerde işi görülür, düşmanları hor ve zelil olur.Ya Berr : Kötü huylardan kurtulur, her halükarda mutlu olur ve belalara uğramaz.Ya Tevvab : Bütün tövbeleri kabul olur, ummadığı yerlerden rızkı gelir.Ya Muntakım : Düşmanlardan intikam alır, her türlü belalardan emin olur.Ya Afuv : Kalbi huzurla dolar, rızkı artar ve Allah (C.C.) bütün günahlarını affeder.Ya Rauf : İnsanlara karşı şefkati ve merhameti artar, hiç kimseden zarar görmez.Ya Malik el Mülk : Maddi ve manevi dereceleri artar, hiç kimse aleyhine konuşmaz.Ya Zül Celali vel İkram : Kendini gören herkes sever, Duası kabul olur, tüm işleri kolaylıkla hal olur.Ya Muksit : Geçimsizliği düzeltir, karı koca arasında çok etkilidir.Ya Cami' : Küsleri birleştirir,karı koca arasını düzeltir ve çalınan malı geri getirir.Ya Ğani : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar, insanlar tarafından sevilir.Ya Muğni : Maddi ve manevi her türlü zenginliği artar umulmadık yerden rızkı gelir.Ya Mani : Düşmanları cezalandırır, her türlü kaza ve beladan korur.Ya Darr : Düşmanları cezalandırır.Ya Nafi' : Maddi ve manevi her türlü hastalıktan kurtulur, ömrü uzar, izzet ve şerefi artar.Ya Nur : Kalbi nur ile dolar, doğru ve yanlışı ayırır, doğru kararlar alır.Ya Hadi : Hafızası kuvvetlenir, imanı artar, insanlar tarafından sevilir, düşmanlığı giderir.Ya Bedi’ : Çalıştığı işte Allah’ın (C.C.) yardımıyla yükselir.Ya Baki : Uzun ve sıhhatli bir ömrü olur.Ya Varis : Uzun, sıhhatli, şan ve şeref dolu bir hayat yaşar.Ya Reşid : Zina, Kumar gibi kötü huylardan kurtulur.Ya Sabur : Belalara, hastalıklara sabrı artar ve başladığı her işi bitirir.

Not: Sayılar bilgi amaçlı verilmiştir.Kafamıza göre çekip negatif varlıkları üzerimize çekmeyelim inşAllah.Sponsorlu Bağlantılar
Gitti Gidiyor..
 
Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Esmaül hüsna anlam-sayi ve havaslari Bilgili Allahü Teala 0 02-11-2010 12:12
Esmâü l-Hüsnâ nın tecellisi RamizZz Allahü Teala 0 02-11-2010 12:03
.:EsMa-üL HüSnA (ŞiiR):. RamizZz Allahü Teala 0 02-11-2010 12:03
Esmâü l-Hüsnâ nın tecellisi Selametle Allahü Teala 0 01-05-2010 19:13
.:EsMa-üL HüSnA (ŞiiR):. Selametle Allahü Teala 0 01-05-2010 19:13Powered By vBulletin® Copyright ©2016, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 PL2 ©2011, Crawlability, Inc.

ShevKose